Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:48 (2014-2015)
Innlevert: 13.10.2014
Sendt: 13.10.2014
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 21.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvilke initiativ har olje- og energiministeren tatt for å følge opp målsettingen fra et enstemmig storting om å inkludere forebygging og begrensning av flom ved gjenoppretting av skader?

Begrunnelse

Gjeldende kompensasjonsordning for fylkesveinettet etter naturskader dekker kun tilbakeføring til opprinnelig nivå, ikke standardheving. Dette i motsetning til hva staten gjør på jernbanenettet og det statlige veinettet. Da Stortinget behandlet stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet fremhevet en enstemmig justiskomite behovet for å inkludere forebygging og begrensning av flom ved gjenoppretting av skade. I Innst. 426 S (2012–2013) skriver komiteen at «dersom omfattende flomskader først har skjedd, vil komiteen framheve at det er en nasjonal målsetting å inkludere forebygging og begrensning av flom ved gjenoppretting av skadene».
I spørretimen 28. mai i år svarte statsministeren på spørsmål om hvordan regjeringen vil følge opp målsettingen fra et enstemmig storting. Statsministeren uttalte da at "vi alltid skal se på hvor grensen går for hva som er nødvendig standardheving for bedre flomsikkerhet fremover".

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kompensasjonsordningen som stortingsrepresentanten viser til er skjønnsmidlene til kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Det er fylkeskommunen som er veieier og ansvarlig for drift og vedlikehold av fylkesveiene. Når en naturskade har skjedd, er det også fylkeskommunens ansvar å foreta reparasjoner.
Store naturskadehendelser kan imidlertid være en belastning for den fylkeskommunale økonomien. Derfor kan kommunal- og moderniseringsdepartementet gi skjønnsmidler som en kompensasjon for ekstraordinære utgifter til reparasjoner.
Her gis det kompensasjon for utgiftene knyttet til å bygge opp igjen veier og annen infrastruktur til samme standard som før skaden.
Det vil i enkelte tilfeller være nødvendig å heve standarden på veiene for å unngå store skader ved nye naturskadehendelser. Dette er imidlertid vei eiers ansvar å sørge for at veiene er tilstrekkelig vedlikeholdt, og å foreta en standardheving om dette er nødvendig.
Regjeringen har økt midlene til opprustning og fornying av fylkesveiene. I forslaget til statsbudsjett for 2015 er samlet bevilgning til dette formålet på om lag l milliard kroner. Godt vedlikeholdte veier kan bidra til å redusere skadeomfanget ved nye naturskadehendelser.