Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:49 (2014-2015)
Innlevert: 14.10.2014
Sendt: 14.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en forskrift om studentenes læringsmiljø?

Begrunnelse

Universitets- og høgskoleloven § 4-3 slår fast at «Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om læringsmiljøet». Slik forskrift er så langt ikke gitt. Det betyr at studentenes læringsmiljø i liten grad er rettslig regulert. Dette gjelder særlig det psykososiale og organisatoriske læringsmiljøet, da de spesifikke bestemmelsene om styrets ansvar for læringsmiljøet ved institusjonen kun gjelder det fysiske arbeidsmiljøet.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2014) viser at det er store utfordringer knyttet til læringsmiljøet ved universiteter og høyskoler. Blant annet rapporterer 1 av 6 studenter lav studiemestring, og det er en stor økning i ensomhet og psykiske symptomplagene. Kjønnsforskjellene er også store. I dagens regelverk er det ikke avklart hvilket ansvar institusjonene eventuelt har for disse aspektene ved læringsmiljøet. En forskrift kan gjøre dette klart, og gi retningslinjer for hvordan institusjonene skal tilrettelegge for et godt psykososialt og organisatorisk læringsmiljø.
Andre tema som kan reguleres i en forskrift er forholdet mellom NOKUTs tilsynsansvar hva gjelder studiekvalitet og Arbeidstilsynets tilsyn med læringsmiljø, og institusjonenes ansvar for skal legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold og vern mot gjengjeldelser. En forskrift gir også anledning til å utfylle bestemmelsene i bokstav g-i om universell utforming og tilrettelegging for begge kjønn, og å vurdere hvordan HBTQ-studenters læringsmiljø skal ivaretas.
Landsstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok nylig en resolusjon til støtte for en forskrift om læringsmiljø, etter forslag fra Studentparlamentet ved UiO.
Å utarbeide en slik forskrift er derfor å imøtekomme et krav fra studentenes tillitsvalgte.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Iselin Nybø om jeg vil ta initiativ til å utarbeide en forskrift om studentenes læringsmiljø.
Jeg er enig med representant Nybø at det er viktig å sikre studenter et godt læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonene. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for kvalitet i høyere utdanning, og studentenes læringsmiljø er en viktig faktor for å sikre nettopp dette.
Departementet har hjemmel til å gi utfyllende bestemmelser om kravet til læringsmiljøet i forskrift. Forskriftshjemmelen er fastsatt for å gi departementet en sikkerhetsventil dersom det er forhold som ikke er tilstrekkelig regulert i universitets- og høyskoleloven eller annet regelverk.
Etter universitets- og høyskoleloven er det styret ved institusjonen som har det overordnede ansvaret for studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, og som skal sørge for at det er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Det fremkommer av universitets- og høyskoleloven § 4-3 annet ledd at styrets ansvar også omfatter studentenes psykiske læringsmiljø. Institusjonene skal også, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.
Studentene har mulighet til å påvirke utdanningsinstitusjonenes arbeid med læringsmiljøet gjennom sin deltagelse i læringsmiljøutvalget som hver utdanningsinstitusjon er lovpålagt å ha.
Studentsamskipnadene har et ansvar for studentvelferden, og de arbeider også med tiltak for å sikre at studentene har et godt læringsmiljø. Det er studentsamskipnadene som har gjennomført undersøkelsen SHOT 2014 - Studentenes helse og trivselsundersøkelse. Dette viser at studentsamskipnadene prioriterer helse og trivsel som en del av studentvelferden.
Stortingsrepresentant Nybø trekker blant annet frem at hun ønsker utfyllende bestemmelser om universell utforming, tilrettelegging for begge kjønn og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Dette er forhold som allerede er regulert i andre lover universiteter og høyskoler må følge. Tilgjengelighetsloven har bestemmelser om krav til universell utforming. Likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskrimineringsloven om seksuell orientering inneholder forbud mot trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og forbud mot gjengjeldelse mot den som varsler om brudd på disse lovene.
Videre etterlyser stortingsrepresentant Nybø en forskriftsregulering av ansvarsforholdet mellom NOKUT og Arbeidstilsynet. Jeg mener denne ansvarsdelingen er tilstrekkelig klar i dag. NOKUT har ansvar for å føre tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning, og i dette arbeidet inngår det at NOKUT gjennomfører evalueringer av utdanningsinstitusjonenes kvalitetssikringssystem. Utdanningsinstitusjonenes arbeid med læringsmiljøet skal inngå som del av dette kvalitetssikringssystemet. Arbeidstilsynet har ansvaret for å føre tilsyn med de forholdene som er nevnt i universitets- og høyskoleloven § 4-3 annet ledd.
Jeg mener at det i dagens regelverk er en tilstrekkelig regulering av studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø. Men, som SHOT 2014 har avdekket, er det utfordringer som gjenstår. Jeg har derfor tatt kontakt med min kollega i Helse- og omsorgsdepartementet med sikte på å få i stand et seminar om studenters psykisk helse. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, men jeg vil gjøre mitt for å bidra til det viktige arbeidet utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og studenten gjør for å sikre studenter et godt fysisk og psykisk læringsmiljø.