Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:52 (2014-2015)
Innlevert: 14.10.2014
Sendt: 14.10.2014
Besvart: 23.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Dagens Næringsliv refererer tirsdag 14. oktober 2014 til en uttalelse fra Altinnsjef Lars Peder Brekk om at Altinn allerede har velfungerende løsninger som Nav kan benytte til automatisert saksbehandling, selvbetjening og elektroniske dialogløsninger for de enkelte ytelsene i folketrygden.
Hva er grunnen til at Nav heller satser på å utvikle nye systemer enn å benytte eksisterende løsninger som de allerede betaler for?

Begrunnelse

Det vises til Dokument 15:104 (2013-2014) (www.stortinget.no), der statsråden på spørsmål fra undertegnede viser til at målene for IKT-moderniseringen i Nav ligger fast, men at det har vært mer utfordrende å utvikle nye systemer for elektroniske brukertjenester enn forutsatt. Nav var en av dem som leverte kravspesifikasjoner da Altinn ble modernisert for et par år siden, noe som tyder på at Nav, i hvert fall på det tidspunktet, vurderte Altinn som en mulig løsning. For innbyggerne vil det være en fordel om så mye som mulig av deres kontakt med det offentlige kan skje på ett sted, forutsatt at Altinn har tilstrekkelig kapasitet og datasikkerhet, i tillegg til gode løsninger. For det offentlige vil det være tids- og kostnadsbesparende å kunne bygge på felles løsninger, i tråd med målene for moderniseringsprogrammet i offentlig sektor, som ble startet opp under daværende statsråd Rigmor Aasrud.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Før oppstart av IKT moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten vurderte Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2012 hvordan Altinn kunne benyttes i den videre utviklingen av selvbetjeningstjenester for personbrukere. Dette ble gjort i tråd med Digitaliseringsrundskrivets føringer om bruk av digitale fellesløsninger. Vurderingen ble blant annet gjort på bakgrunn av rapporten «Vurdering av Altinn II-plattformen» fra Det Norske Veritas, der Altinns utviklingskapasitet, endringsevne og stabilitet ble analysert. Det var etter direktoratets vurdering på det tidspunktet stor tvil om Altinn faktisk kunne støtte døgnåpne tjenester fra Arbeids- og velferdsetaten grunnet måten plattformen ble forvaltet og driftet på. Dette ville være ekstra krevende i perioder med stor belastning, f.eks. samtidig med kjøring av selvangivelsen. Slik etaten vurderte situasjonen i 2012, ville det også være meget krevende og kostbart å utvikle og opprettholde en slik løsning med utgangspunkt i Altinn. Det er videre kun drift og forvaltning av Altinnplattformen som dekkes av etatens årlige betaling til Altinn. Kostnader knyttet til utvikling av nye tjenester i Altinn, som f.eks. selvbetjeningsløsning for foreldrepenger, kommer i tillegg. Arbeids- og velferdsetaten er i gang med en nødvendig og utfordrende modernisering av IKT- systemene. Dette gjøres for å kunne levere bedre tjenester til brukerne og for å forbedre systemstøtten til de ansatte. Etaten har utviklet egne fullverdige selvbetjeningsløsninger som bl.a. har vært benyttet til pensjon og uføre. Dette er vellykkede løsninger, og det er etatens vurdering at det både har vært hensiktsmessig og lønnsomt å utvikle slike selvbetjenings-løsninger tilpasset brukernes behov på www.nav.no, som er den mest brukte offentlige nettportalen.
Arbeids- og velferdsetaten er opptatt av å benytte nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten, A-ordningen mv. der det er hensiktsmessig. Arbeids- og velferdsdirektoratet deltar også i Skate (strategisk samarbeidsråd for styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen), og har der tatt til orde for at det er behov for et omforent veikart for felleskomponenter i offentlig sektor. Dette skal Difi nå utarbeide. Som en del av realiseringen av digitalt førstevalg blir det også etablert en digital posttjeneste for kommunikasjon fra forvaltningen til innbyggerne. Difi etablerer denne tjenesten og Arbeids- og velferdsetaten er pilotbruker for utsendelse av brev til sikker digital postkasse. Hvorvidt Arbeids- og velferdsetaten finner det formålstjenlig å benytte Altinns løsninger i den videre moderniseringen er en del av beslutningene som skal fattes i tråd med utviklingen av nye prosjekter.