Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:57 (2014-2015)
Innlevert: 14.10.2014
Sendt: 15.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden har tatt initiativ til et utvidet hurtigbåttilbud i området. Nesodden har eksempelvis i dag Akershus høyeste kollektivandel pga. ferge. Initiativet baserer seg på Marin Tec sitt konsept Urban Water Shuttle (UWS), en bybane på fjorden uten utslipp fra fossil brensel.
Hvordan kan statsråden bidra til utviklingen av disse konseptene med sjøen som transportkanal for ren persontrafikk og bruken av hurtiggående nullutslippsferger, og hvordan kan dette komme til syne i NTP?

Begrunnelse

De neste 20 årene venter hovedstadsregionen en historisk befolkningsvekst. Transportbehovet må tas kollektivt.
Menneskemengdene vil bo rundt kollektivknutepunkt og fraktes med buss og tog. Dette vil ikke være nok. Allerede er det sådd tvil om vi vil evne å bygge ut kollektivtilbudet raskt nok. Storbyen kan vente seg kø og forurensning.
Løsningen på en del av utfordringene kan ligge på fjorden. Her kreves kun transportmiddel og kaianlegg på stoppestedene. Nesodden har eksempelvis Akershus’ høyeste kollektivandel, takket være fjorden. Fra Nesoddtangen brygge formidles daglig passasjerer fra buss over på ferge til Oslo.
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har ment at sjøveien er underutnyttet.
Den teknologiske utviklingen vil gi radikalt mer miljøvennlige fartøyer framover. Nylig var nullutslippsfergen «Urban Water Shuttle» i nyhetene. Myndighetene bør se mulighetene, og engasjere fagmiljøer til å finne løsningene.
Norwegian Centre of Expertise, Maritime Clean Tec har utviklet et unikt prisvinnende konsept kalt Urban Water Shuttle (UWS). Dette er en «bybane på fjorden» drevet med en hybridløsning som går på elektrisitet og hydrogen. Det vil si et kollektivt transport-tilbud uten utslipp av klimagasser eller partikler – et 0-utslippsalternativ. Sjøveis transport er veien til en grønn framtid for hovedstadsregionen.
Akershus fylkeskommune har besluttet å gå videre med samarbeidet og søke samarbeid med Oslo og Buskerud.
Samarbeidspartnerne har 19. september leverer søknad til Transnova om støtte til utredning av pilotprosjektet.
Mindre innpendling eller mindre vekst i innpendlingen til Oslo med bil vil bidra til mindre svevestøv som vi også vet har vært et problem for astmatikere og mennesker med nedsatt helse, særlig på vinterstid.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Norge står framfor en sterk befolkningsvekst. Befolkningsvekst sammen med økonomisk vekst vil føre til økt behov for transport av personer og gods. Samtidig blir det sterkt press på arealene. Det er ventet at befolkningen vil øke mest i storbyområdene. En tilfredsstillende kollektivdekning og tilrettelegging for gang og sykkel er derfor helt nødvendig for å få et godt lokalt bymiljø, redusere miljøskadelige utslipp og redusere arealbehovet.
Regjeringen satser derfor betydelige ressurser på å videreutvikle gode trafikkløsninger både i storbyene og mellom regionene. Det er likevel viktig å presisere at staten i utgangspunktet har ansvar for investeringer i infrastruktur for kollektivtransport på riksveg og jernbane. For investeringer i annen lokal kollektivtransport, herunder rutetilbudet med hurtigbåter, har fylkeskommunene ansvaret, og det blir finansiert av de frie inntektene til fylkeskommunene. Denne typen kollektivtransport er derfor ikke en del av NTP.
Et av staten sine virkemidler er belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene. Regjeringen har foreslått å bevilge 975,6 mill. kr. til belønningsordningen i 2015. Innføring av en ordning med helhetlige bymiljøavtaler er en viktig del av Regjeringens tiltak for å utvikle transportinfrastrukturen og transporttilbudet i byområdene. Disse avtalene er en videreføring av dagens bypakker og belønningsordningen. Formålet med avtalene er å få en mer samstemt og målrettet bruk av virkemiddel.
Som en del av videreutviklingen av bymiljøavtalen har Regjeringen varslet at vi skal sørge for forpliktende finansiering av viktige fylkeskommunale investeringstiltak for kollektivtransporten for byområdene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Staten skal her bidra med investeringstilskudd som dekker 50 prosent av kostnadene ved de aktuelle prosjektene. Et slikt tilskudd vil inngå i en bymiljøavtale for det aktuelle byområdet.
Når det gjelder mulig statlig stimulans til prosjekter som nullutslippsfergen Urban Water Shuttle, så er staten sitt virkemiddel Transnova. Hovedmålet for Transnova er å bidra til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Transnova skal gi utløsende tilskudd til prosjekter som bidrar til raskere implementering av ny og mer miljøvennlig transportteknologi og transportpraksis. Oppgavene til Transnova skal overføres til Enova fra 2015. Dette vil kunne føre til en mer helhetlig og koordinert virkemiddelbruk på området.