Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:60 (2014-2015)
Innlevert: 15.10.2014
Sendt: 15.10.2014
Besvart: 29.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva vil justisministeren gjøre for å løse problemet med personer som har fått opphold i Norge, men som likevel får avslag på søknad om identitetspapirer?

Begrunnelse

NRK Buskerud hadde tirsdag 14. oktober 2014 oppslag med advokat Svein Duesund, som har over 30 års erfaring med å bistå asylsøkere. Han påpeker de problemene som oppstår for dem som har lovlig opphold, men som ikke får id-papirer, fordi myndighetene mener det er tvil om hvem de er, enten fordi de har oppgitt et annet navn i et annet land enn Norge, fordi de mangler dokumenter eller fordi myndighetene ikke anerkjenner de dokumentene de faktisk har. Uten id-papirer kommer de ikke i gang med livet sitt i Norge, selv om de har fått opphold. De får ikke bankkort, ikke skattekort, ikke studielån, ikke reisedokumenter mv. Det er et problem for den enkelte, for vedkommendes familie og for samfunnet som helhet, når de ikke har mulighet til å bli integrert i det norske samfunnet. I samme oppslag ble det presentert et forslag til løsning fra UDIs direktør, som også nasjonalt ID-senter har stilt seg bak, der lagring av fingeravtrykk kan gi den enkelte en unik identitet i Norge. Det er mulig at dette kan være en løsning, muligens kan det finnes andre måter å oppnå det samme på. Representanter for både posisjon og opposisjon i Buskerud har ytret ønske om at det finnes en løsning for disse personene. Det ble opplyst i innslag på NRK at dette gjelder ca. 150 personer med oppholdstillatelse på grunnlag av forfølgelse, men at det gjelder flere blant dem som har fått opphold på humanitært grunnlag.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Asylsøkere som får asyl, har rett til å få utstedt reisebevis for flyktning hvis det ikke er tvil om identiteten. De som får oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan normalt få norsk utlendingspass dersom identiteten er klarlagt og de ikke kan skaffe reisebevis fra hjemlandet.
For øvrig får alle utlendinger som gis oppholdstillatelse for mer enn seks måneder, utstedt et Schengen-standardisert oppholdskort. Dette gjelder også den begrensede gruppen som verken får reisebevis for flyktning eller norsk utlendingspass, og som heller ikke har ID-dokumenter fra hjemlandet.
Oppholdskortet ble innført i 2012 og bekrefter at utlendingen har oppholdstillatelse i Norge på den identiteten som fremgår av kortet.
Skatteetaten har fastsatt i rundskriv at oppholdskortet kan godtas som tilstrekkelig legitimasjon for tildeling av fødselsnummer til personer som har fått opphold uten å ha andre identitetsdokumenter.
Det ble forutsatt i lovforarbeidene om innføring av oppholdskort av den forrige regjeringen, at oppholdskortet vil kunne anses å tilfredsstille hvitvaskingsregelverkets krav for gyldig legitimasjon i forbindelse med etablering av grunnleggende banktjenester, som for eksempel etablering av ordinær bankkonto og ordinær betalingsformidling som ikke krever bank-ID. I brev fra Finanstilsynet til Finans Norge er det uttalt at Schengen-standardisert oppholdskort, supplert med dokumentasjon som inneholder personnummer, også i praksis bør kunne anses som tilstrekkelig dokumentasjon i denne forbindelse. Likevel registrerer jeg tilbakemeldinger om at ikke alle banker godtar oppholdskortene i praksis.
Det er etablert et tverrdepartementalt samarbeid, under ledelse av Justis- og beredskapsdepartementet, om en helhetlig gjennomgang av utfordringene på ID-området. I denne prosessen vurderes også den problemstillingen som her er tatt opp.
Når det gjelder anbefalingen fra UDI-direktøren m.fl. om en mer omfattende praksis med å lagre fingeravtrykk i utlendingssaker enn i dag, viser jeg til samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig Folkeparti, der det framgår at det skal åpnes for adgang til økt registrering og bruk av biometri. Departementet arbeider med oppfølgingen av dette, og vil komme tilbake til saken når alle spørsmål er utredet.