Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:62 (2014-2015)
Innlevert: 15.10.2014
Sendt: 16.10.2014
Besvart: 24.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vi har fått en rekke bekymringer på innholdet i den nye legespesialiteten i mottaksmedisin. Det er viktig at den er tilpasset norske forhold. Rett kompetanse vil bidra til at den akuttmedisinske kjeden blir bedre. Akuttmottak er helsevesenets akilleshæl og av vesentlig betydning for rett og god behandling. Det er derfor i samfunnets interesse at vi får en bred debatt og ikke overlater avgjørelsen til Helsedirektoratet.
Vil stortinget bli involvert i prosessen med ny spesialitet i mottaksmedisin?

Begrunnelse

Akuttmottakene er på mange måter helsevesenets akilleshæl. Det pågår mye bra arbeid for å organisere tjenesten bedre med å ta i bruk ny kunnskap, teknologi og medvirkning. Tverrfaglig utredninger er avgjørende for å stille rett diagnose tidlig. Kompetanse er av vesentlig betydning for å få den akuttmedisinske kjeden til å holde sammen. Det er viktig å ta hensyn til norske forhold med legevakt og fastleger.
Leger ved flere akuttmottak er svært skeptisk til en løsning der indremedisinsk spesialitet skal danne grunnlaget for en fremtidig spesialitet i mottaksmedisin. Det er bare 8 land i EU som ikke har en selvstendig spesialitet i akuttmedisin.
Vi vet ikke hva som ligger til grunn for helsedirektoratets valg. Det vil være svært uheldig om man lander på et forslag som ikke har respons hos de som arbeider innenfor feltet i dag.
Det bør være i det offentlige interesse å ha full åpenhet om grunnlaget for valg av kompetanse og retning innenfor et så viktig del av helsevesenet. Helseministeren var tydelig under valgkampen på at han ønsket å involvere stortinget i utforming av det fremtidige helsevesen.
Dette er sikkert en sak som statsråden har fullmakt til å bestemme, men i og med at det er så ulike syn, så vil det være klokt å forankre den via Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er enig i at tilbudet ved akuttmottakene er viktig, og at det trengs tiltak for å ruste opp kvaliteten. Av denne grunn har jeg bedt Helsedirektoratet å prioritere å utrede en ny spesialitet innrettet på akuttmottakene, som en del av et helhetlig arbeid med å revidere legenes spesialiststruktur og spesialistutdanning.
Jeg også enig i at en ny spesialitet skal innrettes på forholdene i Norge. Vi har etablert en akuttkjede som internasjonal sammenheng er spesiell ved at vi har en utbygd legevakttjeneste. Våre desentraliserte legevakter tar hånd om de lette øyeblikkelig-hjelp-tilfellene, slik at det bare er de pasientene som må få klarlagt, eller har et avklart behov for sykehusbehandling, som sendes til sykehus. Mange av pasientene som i andre land kommer til akuttavdelingene, behandles hos oss på legevakta.
Blant annet av denne grunn har hele 85 % av pasientene som legges inn akutt på sykehus i Norge, indremedisinske diagnoser. Dette er Helsedirektoratets begrunnelse for å legge vekt på indremedisin i spesialiteten. I tillegg skal nye spesialister kunne stille diagnoser, igangsette livreddende behandling, og kunne utføre enkle kirurgiske prosedyrer. Særlig eldre legges inn med akutte indremedisinske diagnoser og ofte uklare og sammensatte tilstander. Helsetilsynet har avdekket kvalitetssvikt i akuttmottakene særlig for svake eldre pasienter. Antallet eldre vil øke framover; befolkningen over 75 år vil øke med 60 % innen 2030.
Som kjent vil Stortinget få seg forelagt Nasjonal helse- og sykehusplan og andre dokumenter, der helhetlig innretning av helsetjenestene og sentrale helsepolitiske problemstillinger behandles. Helsedirektoratet og fagmiljøene har ansvar for konkretiseringen av en ny legespesialitet, herunder hvilke fagkunnskaper som skal legges til grunn og i hvilket omfang. Direktoratets forslag til ny spesialitet har vært til bred høring, blant annet til alle landets sykehus. Det er grunn til å tro at alle relevante innspill kommer med i prosessen.