Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:74 (2014-2015)
Innlevert: 16.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil justisministeren i større grad enn til nå å legge mer vekt på humanitære og menneskelige hensyn, eksempelvis sykdom, i spørsmål om utsendelse av barnefamilier og i saker der barn er involvert, og vil statsråden gi politiske føringer til UDI om å legge mer vekt på slike hensyn?

Begrunnelse

Organisasjoner som jobber innen asyl- og flyktningefeltet beskriver en økt takt på utsendelser og klar innstramming av praksis det siste året. Selv om det i følge justisministeren ikke er gitt politiske føringer om å prioritere retur av familier med lang oppholdstid, er konsekvensene i følge NOAS at flere lengeværende barn enn tidligere blir tvangsutsendt. NOAS mener også at mange barn som kan kvalifisere for opphold etter nye regler blir tvangsreturnert.
I Stortingsmelding 27 om barn på flukt, samt Stortingets møte 20. november 2012, med samme tema er det rettet fokus på barnekonvensjonen og barns beste som en sterk føring.
I Innst. 57 S -2012-2013 fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite kan leses på side 11 hva flertallet understreket: ”i visse sammenhenger vil hensynet til barnets beste være så tungtveiende at det ikke vil være adgang til å legge avgjørende vekt på innvandringsregulerende hensyn”.
Utlendingsmyndighetene har mulighet til å gi opphold på humanitært grunnlag, basert på de individuelle forholdene i hver enkelt sak. Det er den til enhver tid sittende regjering og utlendingsmyndighetene som har ansvar for å vurdere hva som er et tilstrekkelig grunnlag for opphold.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Departementet arbeider nå med oppfølging av høring om forslaget til en varig ordning for barn med sterk tilknytning til Norge. Frem til ny forskriftsbestemmelse er på plass behandler Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) saker etter gjeldende regelverk.
Barnefamiliene som returneres har fått sin sak ferdig behandlet i UDI og UNE og har fått et endelig avslag. Jeg understreker at utlendinger som har fått avslag på sin søknad om opphold, har plikt til å forlate landet. Denne plikten omfatter også barnefamilier. Personer som ikke reiser på egen hånd, må regne med å bli uttransportert av norsk politi.
Politiets utlendingsenhet (PU) er ikke instruert om å prioritere utsendelse av lengeværende barnefamilier. PU har fått økt kapasitet til å gjennomføre tvangsreturer, hvilket medfører at flere personer uten lovlig opphold sendes ut av Norge. Andelen barn er imidlertid ikke høyere enn tidligere år. Totalt i 2014 er det pr. 30. september gjennomført 5 036 returer, hvorav 486 gjelder barn. Andelen barn utgjør altså knapt ti prosent av alle gjennomførte returer. Til sammenligning ble det i perioden fra og med 2010 til og med 2013 gjennomført 20 228 returer, hvorav 2 324 var barn. Andelen barn utgjør i denne perioden drøyt 11 prosent. Det betyr at andelen av det samlede antall returer som gjelder barn hittil i 2014 har gått ned med ca. 16 prosent, sammenlignet med andelen de siste fire årene.

Tilleggssvar 3. desember 2014:

I mitt svar skrev jeg blant annet:

«Politiets utlendingsenhet (PU) er ikke instruert om å prioritere utsendelse av lengeværende barnefamilier.» Svaret er imidlertid noe upresist fordi det ikke klart fremkommer at det omhandler den politiske instruksjonen eller føringen, som spørsmålet for så vidt dreier seg om. I departementets tildelingsbrev til POD for 2014 står det: «Saker som omfatter barn skal prioriteres». I disponeringsbrevet fra POD til politidistriktene og Politiets utlendingsenhet for 2014 står derimot samme formulering som sto i tildelingsbrevet fra departementet til POD for 2013 fra den forrige regjeringen: «Saker som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse skal prioriteres.»

Som jeg ga uttrykk for i Stortinget 2. desember 2014 er det svært uheldig at POD i sitt disponeringsbrev for 2014 har videreført formuleringen fra 2013, og ikke har innarbeidet instruksen fra dagens regjering. Presiseringen kommer nå fordi jeg nylig er gjort oppmerksom på denne feilen.