Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:79 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 17.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Deler justisministeren denne bekymringen, og vil justisministeren ta nødvendige grep for å avhjelpe situasjonen?

Begrunnelse

Hovedredningssentralen Sør-Norge er bekymret for underbemanning hva antall redningsledere angår, sett opp i mot antall redningsaksjoner sentralen har i året. De ansatte ved sentralen frykter at liv kan gå tapt hvis sentralen ikke straks får økt antallet redningsledere slik at de kan være tre på vakt til enhver tid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Antallet hendelser som har involvert Hovedredningssentralene (HRS) er mer enn doblet de siste ti årene. I 2013 bisto HRS i 8 036 hendelser. Pr 31. august 2014 er det registrert 6288 hendelser, en økning på 547 hendelser (9,5 %) sammenlignet med samme periode i 2013. Bare i juli bisto HRS i Sør-Norge i over 1 000 hendelser. Til sammenligning bisto HRS i 7 369 hendelser i 2011 og 7 364 i 2012.
Det har samtidig vært en gradvis økning i antall ansatte på HRS siden 1980, da det var totalt 15 ansatte, til 43 i dag. Den største økningen gjelder redningslederstillingene.
HRS skal være i stand til å lede og koordinere redningsaksjoner på en forsvarlig måte.
Bevilgningen til HRS ble styrket med 9 mill. kroner i statsbudsjettet for inneværende år, jf. Innst. 6 S (2013–2014). Formålet var bl.a. å styrke HRS sin operative evne til å lede og koordinere redningsaksjoner, øke tilsynet med de lokale redningssentralene og ivareta viktige samvirkeoppgaver.
Ettersom det er ulik belastning på de to HRSer det viktig å arbeide for best mulig bruk av de samlede ressurser både administrativt og operativt. Jeg er opptatt av å få til god samhandling og samordning på oppgaveløsningen på alt i fra håndtering av hendelser til samvirkeoppgaver, økonomistyring og administrative oppgaver for øvrig. Det er i dag to redningsledere på vakt 24/7 ved hver av de to sentralene, altså samlet fire redningsledere på vakt til enhver tid. De to sentralene kan ved behov avlaste hverandre i perioder med høy belastning, noe som sikrer robusthet i organisasjonen.
Jeg vil følge utviklingen på HRS, og løpende vurdere behovet for ytterligere styrking av bemanningen på HRS.