Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:84 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Regjeringen foreslår å fjerne ultra mini/micro-bleier, natriumklorid og kompresser fra produkt- og prislisten for inkontinens og bomullstruser fra blåreseptordningen for alle brukere. Brukere med lett inkontinens skal ikke lenger få dekket utgifter til produkter de trenger daglig.
Kan helse- og omsorgsministeren redegjøre for hvor mange personer med inkontinens som vil miste retten til medisinsk forbruksmateriell på blåresept, og hvordan den samlede innsparingen på området fordeler seg?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller viser til Prop.1S (2014-2015) der det redegjøres for at utgiftene til medisinsk forbruksmateriell steg med 6,4 % fra 2012-2013. Det oppgis flere årsaker til det, blant annet at flere eldre bor hjemme i eget hjem, kroniske sykdommer øker og at det kommer stadig nye og bedre produkter på markedet innen medisinsk forbruksmateriell. Det synes urimelig at personer med inkontinens, som oftest er eldre kvinner og som plages daglig, fra nå av skal måtte betale alle ekstrautgifter de har på grunn av sykdommen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortinget har opprettet ulike ordninger for å skjerme pasienter med høye utgifter til helse. Skjermingsordningene finansieres gjennom folketrygden og administreres av HELFO (Helse-økonomiforvaltningen).
Overordnet formål med blåreseptordningen er å bidra til å gi hel eller delvis kompensasjon for nødvendige utgifter til blant annet medisinsk forbruksmateriell ved sykdom med hjemmel i folketrygdloven § 5-14.
HELFO har påbegynt en nærmere gjennomgang av de største produktområdene på medisinsk forbruksmateriell for å sikre rett prioritering og god kostnadskontroll. På denne bakgrunn foreslås det i Prop. 1 S (2014-2015) blant annet å fjerne hudfilmprodukter fra produkt- og prislisten for urinretensjon, ultra mini/micro bleier, natriumklorid og kompresser fra produkt- og prislisten for inkontinens og bommulstruser fra blåreseptordningen for alle brukere.
Forslaget innebærer ikke at personer med inkontinens vil miste retten til medisinsk forbruks-materiell på blå resept. Det gjøres kun en justering i hvilke type produkter som er tilgjengelige for brukerne i blåreseptordningen. Brukere med lette urinlekkasjer vil fortsatt få dekket utgifter til produkter de trenger daglig.
Det forventes en besparelse på om lag 21 mill. kroner ved å fjerne bomullstruser fra blåresept-ordningen. Generelt er truser nødvendig for alle mennesker uavhengig av sykdom. Truser vurderes derfor ikke som mer nødvendig for inkontinente enn øvrig befolkning. Bleieholdere for å holde bleier på plass vil brukerne kunne få på blå resept.
Mini-/microbleier som har en størrelse på 5 g eller mindre er foreslått fjernet. Det er fortsatt mange andre produkter tilgjengelig for brukere med lette urinlekkasjer. Det forventes en besparelse på om lag 10 mill. kroner ved uttak av disse produktene.
Ordningen med blåresept er ikke ment å omfatte produkter til rengjøring og vask ved inkontinens. Det forventes en besparelse på om lag 2 mill. kroner ved å fjerne natriumklorid og kompresser. Det presiseres at natriumklorid og kompresser fortsatt vil være tilgjengelig i ordningen for andre kroniske tilstander, dersom produktene er medisinsk nødvendige for brukerne.
Det anslås en innsparing på om lag 0,2 mill. kroner ved å fjerne hudfilmprodukter fra produkt- og prislisten for urinretensjon. Brukere med urinretensjon har ikke medisinsk behov for slike produkter.