Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:86 (2014-2015)
Innlevert: 17.10.2014
Sendt: 20.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om overføring av skiltmyndighet til Oslo med samferdselsministeren. Fra 1. januar 2015 overføres skiltmyndighet til Statens Vegvesen med mulighet for å delegere videre til Oslo kommune.
Kan statsråden forsikre om at Oslo kommune vil komme til å få skiltmyndighet i Oslo fra 1. januar 2015, slik kommunen ønsker, til glede for blant andre syklister som vil bli prioritert?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet fastsatte flere endringer i skiltforskriften den 25. september 2014, herunder i § 28 som omhandler myndighet for trafikkregulerende skilt. Denne endringen innebærer bl.a. en overføring av myndighet for trafikkregulerende skilt fra politiet til Statens vegvesens regionvegkontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø fra 1. januar 2015.
Endringsforskriften inneholder følgende delegasjonsbestemmelse:

"For kommunal veg kan vedtaksmyndigheten helt eller delvis delegeres til kommune eller politi med god trafikkteknisk kompetanse."

Det er altså opp til det enkelte regionvegkontoret å vurdere om adgangen til delegasjon skal benyttes, og hvilket organ myndigheten eventuelt skal delegeres til. Delegasjonshjemmelen åpner bare for å delegere skiltmyndigheten til kommune eller politi som innehar god trafikkteknisk kompetanse.
Uavhengig av hvem som har skiltmyndighet for kommunale veger i Oslo, vil vedkommende organ, i forbindelse med sin myndighetsutøvelse, måtte ta hensyn til alle trafikantgrupper når ulike reguleringer vurderes. Skiltreguleringer i by innebærer ofte komplekse vurderinger der mange, og i noen tilfeller motstridende hensyn, må tas i betraktning. Den som har skiltmyndighet vil dessuten måtte følge de bestemmelsene som er gitt i både skiltforskriften og skiltnormalen (Håndbok N300).
Når ulike skiltreguleringer skal vurderes vil det, uavhengig av hvilket organ som er formell skiltmyndighet, måtte være et nært samarbeid mellom bl.a. regionvegkontoret, kommunen og politiet.