Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:93 (2014-2015)
Innlevert: 21.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Regjeringen og ikke minst ministeren har sagt at ideelle organisasjoner og frivillige lag er viktige aktører som bidrar til at vi får et mangfoldig tilbud innen helse og omsorg. I budsjettforslaget som er kommet har jeg registrert at flere tiltak og organisasjoner ikke omtales.
Hva betyr dette, og betyr det at alle disse lagene og organisasjonene ikke lenger er med i budsjettet?

Begrunnelse

Frivillige lag og ideelle organisasjoner gjør i dag en stor, viktig og faglig kvalitativ god jobb innenfor norsk helse og omsorgsvesen. En har alt fra ulike rusinstitusjoner som driver forebygging og behandling, til andre som driver innen psykiatri, eldreomsorg, demensarbeid, folkehelse eller ungdomshelse. For de pasienter som er brukere av disse tilbudene skaper det en usikkerhet at deres tilbud ikke lenger er nevnt i budsjettet. Samt at det skaper en stor uforutsigbarhet og usikkerhet for de som driver dette arbeidet og har ansvar både for ansatte og pasienter/brukere.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På enkelte kapitler i budsjettet for 2015 er det gjort en opprydding i tilskuddsordninger. Formålet er å ha færre og mer fleksible ordninger. Det gjør det lettere å se helheten i hva det gis tilskudd til. Det blir også enklere for aktuelle søkere, fordi det blir færre tilskuddsordninger å forholde seg til. Endringen innebærer at færre organisasjoner blir omtalt i stats-budsjettet. De kan likevel motta tilskudd, og tilskuddsordningene vil bli kunngjort. Organisasjonene må søke, og søknadene vil bli vurdert ut fra kriterier som fremgår av kunngjøringen.
Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsforvaltning er delegert til Helsedirektoratet. Innenfor rammene av Stortingets vedtak og regelverkene for de enkelte tilskuddsordningene, vil Helsedirektoratet i løpet av våren ta endelig stilling til hvor stor del av aktuelle poster som gis i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner. Fra Helse- og omsorgsdepartementets side er det ikke lagt opp til at bestemte organisasjoner ikke lenger skal motta tilskudd i 2015.

Spesifisering av enkelte endringer:

Det er for 2015 foreslått å slå sammen budsjettkapitlene for psykisk helsearbeid og rusarbeid, inkludert tilskuddsordninger rettet mot ideelle og frivillige organisasjoner. Sammenslåingen vil bidra til forenkling for tilskuddsmottakere som tilbyr tjenester til begge brukergruppene, samt forenkling av tilskuddsforvaltningen. Det er ikke foreslått noen kutt som følge av sammenslåingen, og det er ingen organisasjoner som ble omtalt i 2014-budsjettet som ikke også er omtalt i 2015 budsjettet. Sammenslåingen vil bidra til å synliggjøre forskjeller og likheter mellom organisasjonene, og dermed bidra til en mer oversiktlig ordning. Bevilgningene med tilhørende tilskuddsordninger til frivillighetsfeltet er i sin helhet videreført innenfor sammen-slåingen av de to budsjettkapitlene, bortsett fra bevilgningen til bruker- og pårørendeorganisasjoner som er foreslått styrket med 18 mill. kroner.
Under kap. 762, post 73 Forebygging uønskede svangerskap og abort, er nå ingen aktuelle stønadsmottakere nevnt. Som en del av Handlingsplan for forebygging av uønskede svanger-skap og abort ble det i 2014 bevilget 32,3 mill. kroner til nærmere 30 ulike tilskuddsmottakere. Noen av tilskuddsmottakerne var nevnt i budsjettet 2014. Helsedirektoratet er som fagdirektorat best egnet til å gjøre de faglige vurderingene og prioriteringene av søkerne etter gjeldende tilskuddsregelverk og faglig skjønn.
En del tilskuddsposter på andre kapitler er økt med om lag 2 pst. mindre enn antatt pris- og kostnadsvekst. Det gir likevel rom for at tilskuddene kan økes noe.

Av endringer som er gjort i tilskudd til kommunene nevnes følgende:

- Det er flyttet 4,5 mill. kroner fra kap 761, post 60 til kap 762, post 63 til nytt tilskudd for videreutdanning av sykepleiere.
- Midler til kommunene til frisklivssentraler og lærings- og mestringstiltak er slått sammen til en tilskuddsordning på 19,4 mill. kroner. Beløpet til disse tiltakene totalt er redusert med 13,3 mill. kroner som er omdisponert til andre formål. Tilskuddet til disse tiltak er stimuleringstilskudd ved oppstart og skal ikke finansiere driften varig.
- På programkategori 10.10 Folkehelse foreslås det å flytte 15,7 mill. kroner fra kap. 719, post 73 Fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner, til kap. 719, post 60 til kommunalt utviklingsarbeid for å fremme vilkår for fysisk aktivitet og folkehelse.
- I tilskudd som gis til kommuner, kan kommunene velge å samarbeide med frivillige aktører i det enkelte prosjektet. Mange 60-poster vil derfor også kunne omfatte aktivitet i frivillige/ideelle organisasjoner.