Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:94 (2014-2015)
Innlevert: 21.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Regjeringen har framhevet BPA (brukerstyrt personlig assistent) som en svært viktig ordning.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at alle kommuner som trenger midler for å tilrettelegge for opplæring av arbeidsledere, assistenter og saksbehandlere får de midlene de trenger?

Begrunnelse

Etter valget har den blå-blå regjeringen gjort mye positivt med BPA. I Stortingsprop. 86L om rettighetsfesting av BPA, var det bred enighet om at kompetanse er viktig for at ordningen av BPA skal fungere godt. Likevel har regjeringen skapt en usikkerhet om et av BPA ordningens fundamenter, nemlig brukerstyringen, da regjeringen foreslår å fjerne tilskuddet "Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistent."
Svært mange funksjonshemmede som får BPA ordning har ikke ledererfaring. De fleste trenger opplæring for å kunne være gode ledere for sine assistenter. I tillegg trenger assistenter og kommunale saksbehandlere med ansvar for BPA, opplæring for å kunne gjøre jobben sin.
Opplæringstiltak knyttet til BPA ble ikke brukt opp i 2013. Jeg kan likevel ikke se at det skulle rettferdiggjøre å fjerne hele oppæringstilskuddet, i og med at regjeringen har framhevet BPA som en svært viktig ordning.
I kap. 761 i Statsbudsjettet med tittel Omsorgstjeneste så foreslår regjeringen å fjerne 90 mill. til opplæring knyttet til BPA. Det ser ut som om regjeringen foreslår å delfinansiere ekstrabevilgningen til BPA i satsingen" Et sterkere sosialt sikkerhetsnett" ved å overføre 33 mill. av de 90 mill. som i dag er satt av til opplæring. 59,9 mill. av de 90 mill. skal bli lagt inn i et nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for at personer under 67 år med langvarige og store behov for personlig assistanse nå får en rett til å få tjenestene sine organisert som BPA fra 1.januar 2015. Lovendringen skal følgeevalueres og det skal utarbeides et rundskriv.
Formålet med tilskuddsordningen representant Bollestad sikter til, er å bidra til nødvendig og tilstrekkelig opplæring om brukerstyrt personlig assistanse. Stimuleringstilskuddet ble etablert i 1994. Ordningen er godt kjent, og stimuleringsmidlene antas å ha bidratt til en vesentlig kompetanseheving. Vi ser at det har vært mindreforbruk på ordningen, samtidig som innføring av rett til BPA betyr at det fortsatt vil være behov for midler til opplæring. Vi foreslår derfor å videreføre et betydelig beløp.
Den nye rettigheten antas å ha en merkostnad på 300 mill. kroner i 2015. Vi foreslår derfor å overføre 33 mill. kroner til å styrke kommunenes frie inntekter i forbindelse med innføring av rett til BPA. Samlet foreslås kommunenes frie inntekter styrket med 300 mill. kroner i 2015 knyttet til rettighetsbestemmelsen.
Resterende bevilgning på om lag 60 mill. kroner foreslår vi å flytte til et nytt kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd. Midlene skal legge til rette for at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid i omsorgstjenestene ut fra lokale forutsetninger og behov. Her er vi tydelige på at det skal prioriteres midler til opplæring knyttet til BPA. Etablering av tilskuddet medfører at ulike eksisterende tilskudd samles i ett tilskudd. Formålet med dette er å forenkle tilskuddsforvaltningen, og gjøre tilskuddene mer oversiktlige, robust og fleksible i tråd med kommunenes behov.
Videre skal Helsedirektoratet utvikle veilednings- og opplæringstilbud for arbeidsledere, assistenter og kommunens saksbehandlere. Direktoratet har igangsatt prosjekter som skal gi økt kunnskap om BPA. Arbeidet med utarbeidelse av en opplæringshåndbok for BPA vil ferdigstilles innen utgangen av 2014. Direktoratet jobber parallelt med utvikling av kursopplegg for arbeidsledere og assistenter.