Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:95 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva er årsak til at Norsk forbund for utviklingshemmede ikke får delta i utvalget?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt å sette ned et utvalg med bred sammensetning for å ivareta rettighetene til mennesker med utviklingshemning. Det har de siste årene vært stort fokus på ulike menneskers levekår. Resultatene fra utvalgene brukes aktivt i politisk arbeid.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Under oppnevningen av utvalget har det vært gjort en grundig jobb for å sikre at utvalget har den riktige og nødvendige kompetansen for å oppfylle mandatet. I tillegg til fokus på kompetanse er det tatt hensyn til lovregler om kjønnsbalanse i offentlige utvalg (likestillingsloven § 13), aldersmessig spredning, at utvalget skal ha god geografisk spredning og at innvandrerperspektivet og barneperspektivet skal ivaretas. For å sikre god brukerrepresentasjon og medvirkning i utvalget ble både Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) bedt om å spille inn forslag til medlemmer. I det endelige forslaget er det tatt inn én person som ble foreslått av FFO, og én som ble foreslått av SAFO. Jeg vil understreke at både FFO og SAFO har stått fritt til å bestemme hvem de vil foreslå som representanter i utvalget. Det er ikke naturlig eller ønskelig at verken jeg eller mitt departement legger føringer for hvilke personer eller organisasjoner som skal foreslås fra FFO eller SAFO. I mandatet til utvalget presiseres det at ”berørte parter som organisasjoner for bruker- og pårørende, forskningsmiljøer, og ansattes organisasjoner skal høres i forbindelse med utvalgets arbeid. BLD vil nedsette en referansegruppe som kan bistå utvalget med innspill”.
I arbeidet med å sette ned dette utvalget har jeg vært opptatt av at organisasjoner som representerer mennesker med utviklingshemming, og som jobber på feltet, skal bli sett og hørt. Det skal også settes ned en referansegruppe som skal sørge for at utvalget får innspill fra organisasjoner og instanser som jobber med og for mennesker med utviklingshemming. Denne referansegruppen skal ha god og oppdatert informasjon om behovene og ønskene til mennesker med utviklingshemming. De viktigste organisasjonene på feltet inviteres til å være representert. Mennesker med utviklingshemming skal også inviteres til å delta i referansegruppen. Referansegruppen skal dermed bidra til at brukernes interesser og pårørendeperspektivet blir godt ivaretatt. NFU vil være en naturlig del av en referansegruppe. Jeg mener at en bredt sammensatt referansegruppe, i tillegg til sammensetningen av utvalget, vil sørge for at Norges forpliktelser i henhold til Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne ivaretas.