Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:99 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 31.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Mener statsråden av brannvernloven § 13, som gir kommunene et generelt ansvar for brannvern i tunneler er hensiktsmessig utformet og avgrenset pr. i dag?

Begrunnelse

Brannvernloven § omhandler særskilte brannobjekter, inkludert tunneler, "hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier" Sørfold kommune i Nordland har mange slike tunneler hvorav 14 av disse langs den delen av E 6 som går gjennom nevnte kommune. Grunnet de store avstandene i denne delen av landet er det veistrekninger som ikke kan nås innen kravet om innsatstid på 30 minutter (dimensjoneringsforskriften § 4-8 Innsatstid) Loven gir en tydelig plikt til kommunen når det gjelder ansvaret for særskilte objekter som tunneler. Veien det er snakk om - E6 - er imidlertid landets viktigste transportåre, og antall tunneler høyt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er et grunnprinsipp i brann- og eksplosjonsvernlovgivningen at brannsikkerheten i alle brannobjekter er eiers og brukers ansvar. Flere regelverk stiller krav til brannsikkerheten i tunneler, blant annet brann- og eksplosjonsvernloven, vegloven, eltilsynsloven og internkontrollforskriften. EUs direktiv om minstekrav til sikkerhet i tunneler i det transeuropeiske vegnettet er dessuten implementert i norsk regelverk gjennom forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften). Det er eiers ansvar å sørge for at tunnelene er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med disse reglene.
Kommunenes ansvar etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 er å identifisere, føre fortegnelse over og tilsyn med objekter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier – såkalte særskilte brannobjekter. Dette omfatter blant annet lengre tunneler. Det er altså et registrerings- og tilsynsansvar kommunene har etter denne bestemmelsen. Registreringen skal være basert på en konkret risikovurdering, men normalt registreres tunneler over 500 meter som særskilte brannobjekter. Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, inkludert bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak, og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats. Gjennom brannvernlovens § 14 gis kommunene innenfor egne geografiske grenser anledning til å pålegge nødvendige brannverntiltak i enkelttilfeller for ethvert byggverk, opplag, områder, tunneler m.m. Samlet gir §§ 13 og 14 kommunene anledning til både å registrere tunneler som særskilte brannobjekt, føre tilsyn med dem og pålegge nødvendige tiltak slik at de ikke utgjør en uakseptabel risiko i kommunen.