Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:101 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Bystyret i Oslo har vedtatt at Veitvetveien skal stenges for gjennomkjøring av tungtrafikk. Vedtaket er gjort for lenge siden, men er ikke gjennomført. Ifølge byrådet er blant annet treghet eller problemer med Vegvesenet og Politiet del av årsaken til dette.
Har Vegvesenet noen myndighet til å forsinke eller forhindre dette demokratiske vedtaket for tryggere skolevei og bedre boforhold på Veitvet, og vil statsråden sikre at ikke Vegvesenet står i veien for at vedtaket gjennomføres?

Begrunnelse

Trygge skoleveier og gode nærmiljøer er avgjørende for livskvaliteten vår. Mange steder tar folk tak i sin egen hverdag, danner aksjonsgrupper og står på for at barn skal få gå trygt til skolen, og for at trafikkbelastningen i boområdene skal være fornuftig. Når disse pressgruppene endelig vinner frem og politiske vedtak fattes er det viktig at myndighetene er samordnet sånn at gjennomføring av vedtakene faktisk skjer. Klarer man ikke dette mister demokratiet sin troverdighet, og folk mister troen på det politiske systemet.
På Veitvet i Oslo har foreldre og lokalsamfunn dannet Aksjon Veitvetveien som jobber for trygg skolevei, for at tungtransport, som ikke har noe i bomiljøet å gjøre, skal fjernes og at farten skal ned. Aksjonen har jobbet jevnt og trutt i flere år og har flere ganger vært viktige pådrivere for gode vedtak om Veitvetveien i bystyret i Oslo. Likevel skjer det lite med veien, vedtakene følges ikke opp. Beboerne opplever at forskjellige instanser peker på hverandre, og at ingen vil ta skikkelig ansvar for saken.
Derfor er det viktig at statsråden er med på å oppklare hvor ansvaret ligger, og eventuelt sørger for at hindringer som ligger til Samferdselsdepartementets ansvarsområde håndteres.
Bystyret i Oslo fattet følgende enstemmige vedtak om Veitvetveien 15.november 2012: "Trafikken i Veitvetveien reguleres ved gjennomkjøringsforbud for tunge kjøretøyer.".Samme dag vedtok også bystyret at byrådet skulle vurdere full stenging av samme vei: "Vurdering av full stenging av Veitvetveien fremmes som egen sak."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Veitvetveien er en kommunal veg, og det er politiet som i dag har myndighet for trafikkregulerende skilt på kommunale veger. Gjennomføring av vedtak i Oslo kommune om Veitvetveien skal stenges for gjennomkjøring av tungtrafikk, må således følges opp i et samarbeid mellom Oslo kommune og politiet.
Jeg er gjort kjent med at politiet og Bymiljøetaten i august hadde et møte om saken. Det ble da enighet om å utføre tellinger av trafikken på Veitvetveien - fordelt på kjøretøykategori. Det ble videre besluttet at det skulle gjennomføres et oppfølgingsmøte. Jeg er kjent med at en innkallelse til slikt møte er sendt, og Statens vegvesen er invitert for å kunne bidra med skilting på rv 4 og rv 163.
Statens vegvesen har ikke forsinket gjennomføring av regulering på Veitvetveien, og etaten vil bistå med nødvendig skilting på riksvegene i henhold til de vedtak politiet og Bymiljøetaten vil fatte.