Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:103 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 27.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Regjeringen varslet at kirken skal overta arbeidsgiveransvaret for 1600 prester og andre statlig tilsatte fra 1. januar 2017. Kirken skal også overta økonomiforvaltning og andre forvaltningsoppgaver. I høringsnotatet sier departementet at kirken i dag verken har kapasitet og kompetanse for å overta disse oppgavene. Samtidig er det ikke satt penger i forslag til Statsbudsjett 2015 til omstillingen.
Hvordan tenker statsråden at folkekirken skal settes i stand til å gjennomføre reformen?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Kulturdepartementets høringsnotat om staten og Den norske kirke ble sendt på høring 2. september 2014 til rundt 1 800 høringsinstanser. Høringsfristen er 1. november 2014. Deretter skal Kirkemøtet 2015, som holdes i april, uttale seg, før saken kan legges fram for Stortinget.
Jeg er fullt ut oppmerksom på at det ved en eventuell gjennomføring av et tydelig skille mellom staten og kirken fra 2017 vil være behov for midler som kan forberede skillet. Jeg er også kjent med at Kirkerådet mener det ekstraordinære og udekkede budsjettbehovet for å forberede skillet, er på 27 mill. kroner, fordelt med 16 mill. kroner i 2015 og 11 mill. kroner i 2016.
Departementet har nær kontakt med Kirkerådet om de forberedelsene som bør gjøres dersom kirken skilles ut fra staten i 2017. I forberedelsesarbeidet må den høringen som nå pågår, respekteres. Som nevnt skal også Kirkemøtet i april 2015 høres, før forslag til beslutning i saken kan fremmes for Stortinget. Dette vil i tilfelle skje gjennom en lovproposisjon.
Omfanget og inndekningen av de ekstraordinære utgiftene som kreves for forberedelsene i 2015 og 2016, er blant de spørsmålene departementet nå gjennomgår i kontakten med Kirkerådet. Etter en slik gjennomgang vil jeg vurdere den budsjettmessige oppfølgingen.