Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:108 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 23.10.2014
Besvart: 30.10.2014 av finansminister Siv Jensen

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): For en mest mulig effektiv infrastrukturutbygging er det viktig at forutsetningene rundt lønnsomhetsberegningene av investeringene bygger på gode premisser.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av dagens praksis rundt beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av infrastruktur investeringer?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Et ekspertutvalg ledet av Kåre P. Hagen gjennomgikk rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser og leverte en enstemmig innstilling 3. oktober 2012, NOU 2012: 16 Samfunnsøkonomiske analyser. Basert på utvalgets anbefalinger og høringsrunden i etterkant av dette kom Finansdepartementet i april 2014 med et nytt rundskriv for samfunnsøkonomiske analyser R-109/14 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Direktoratet for økonomistyring, som er statens ekspertorgan for samfunnsøkonomisk analyse, har utgitt en ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser basert på dette rundskrivet.
Til sammen gir dette et godt og oppdatert rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser i staten. Det nye rammeverket gjelder for alle typer statlige tiltak hvor samfunnsøkonomiske analyser skal gjennomføres, også infrastrukturinvesteringer.
Det er et mål for regjeringen at statens ressursbruk skal bli mer effektiv, og gode utredninger er en viktig forutsetning for å få til dette. Med det nye rammeverket på plass blir det viktig å jobbe for bedre kvalitet på analysene som gjennomføres. Det vises for øvrig til omtale under kapittel 1605 i Prop. 1. S (2014—2015) for Finansdepartementet.