Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:110 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 23.10.2014
Besvart: 28.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I en interpellasjonsdebatt 14. oktober d.å.om forskning på justis- og beredskapsområdet, sa statsråd Anundsen at "I 2014 har det også vært en styrkning av forskningen på feltet IKT-sikkerhet. Denne bevilgningen er brukt til å styrke fagmiljøet for IKT-sikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik."
Hvor stor bevilgning er foreslått til Center for cyber and information security ved Høgskolen i Gjøvik i budsjettet for 2015?

Begrunnelse

I 2014 ble det brukt 4 mill. kroner til å styrke fagmiljøet for IKT-sikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. Det er uklart for meg om denne bevilgningen er videreført i statsbudsjettet for 2015.
Justis- og beredskapsdepartementet er også med på finansieringen av det tverrsektorielle forskningsprogrammet SAMRISK II. Programmet startet i 2013 og vil gå over en periode på 5 år. Den årlige bevilgningen er på totalt 20 mill. kroner, og Justis- og beredskapsdepartementet bruker 13 mill. kroner. Formålet med programmet er å øke kunnskapen om trusler, farer og sårbarhet. Oppmerksomheten retter seg bl.a. mot forebygging av terrorisme og andre tilsiktede handlinger med stort skadepotensial. Dette er langsiktig kunnskapsbygging, og det er satt i gang flere prosjekter bl.a. om temaer knyttet til radikalisering, økt risiko ved digitalisering, og organisering av sikkerhets- og krisehåndtering.
Av interpellasjonen går det ikke fram om CCiS får videreført bevilgningen på 4 mill. kroner fra i fjor til 2015, eller om det forventes at det søkes om midler innenfor rammen av SAMRISK.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Forskning om IKT-sikkerhet er viktig for å styrke kunnskapsgrunnlaget på området. Når det gjelder Høgskolen i Gjøvik fremgår det av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) at øremerkningen på 4 mill. kroner til styrking av fagmiljøet for IKT-sikkerhet gjaldt for 2014. Det ble videre presisert at for påfølgende år vil tildeling av forskningsmidler vurderes årlig for å sikre en best mulig anvendelse av begrensede forskningsmidler. Departementet har mottatt søknad fra Center for Cyber and Information Security ved Høgskolen i Gjøvik om ytterligere støtte som nå er til behandling i departementet.