Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:117 (2014-2015)
Innlevert: 23.10.2014
Sendt: 24.10.2014
Besvart: 31.10.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Kan statsråden redegjøre for innholdet i den informasjonen som nå sendes til landets uførepensjonister i forbindelse med overgangen til ny uføretrygd fra 1. januar 2015?

Begrunnelse

Den nye uførereformen innebærer at uføretrygden heretter skal skattlegges som lønn. Brutto ytelse skal derfor økes med om lag 15 prosent for å kompensere for økt skatt. Stortinget har forutsatt at dagens uførepensjonister i liten grad vil berøres av reformen, utover at muligheten til å prøve seg i arbeid blir enklere. De skal omfattes av nye skatteregler, men er forutsatt å beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere. Som stortingsrepresentanter får vi etter hvert som iverksettelsestidspunktet nærmer seg, henvendelser fra enkelte uførepensjonister som sier de har mottatt brev som viser en betydelig nedgang i utbetalt ytelse etter nyttår, motsatt av det Stortinget la til grunn da reformen ble vedtatt. Det er viktig at informasjonen som sendes ut, er lett å forstå for den enkelte og i samsvar med de forutsetningene som ligger til grunn for reformen.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Omleggingen fra uførepensjon til uføretrygd er en reform som et enstemmig storting har stilt seg bak, herunder at alle eksisterende uførepensjonister skal få konvertert sin uførepensjon til uføretrygd og at denne skal bli skattlagt på samme måte som arbeidsinntekt. Reformen medfører dermed en stor endring for alle uførepensjonister, i den forstand at alle må få et nytt vedtak om hva deres uføretrygd er fra 2015 og at alle må tilpasse seg at ytelsen blir skattlagt på en ny måte. For dem som ikke har andre inntekter og fradrag utover standardfradrag, vil denne omleggingen ikke ha konsekvenser for deres nettoytelse. For dem som har andre inntekter og/eller fradrag utover standardfradrag, vil omleggingen av skattereglene føre til at noen vil få utbetalt mer og andre vil få utbetalt mindre. Dette kommer jeg nærmere tilbake til i slutten av svaret.
Ettersom dette er en stor omlegging som vil berøre alle landets uførepensjonister, har jeg stor forståelse for mange nå er usikre på hvordan dette slår ut samlet sett for akkurat dem. Det er bakgrunnen for at både Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har samarbeidet om å gi best mulig informasjon om det som det er mulig å gi informasjon om så tidlig som mulig. Men selv om det er gjort et betydelig informasjonsarbeid i begge etater knyttet til omleggingen, har arbeids- og velferdsdirektøren orientert meg om at de to etatene nå ser på om det er mulig å forbedre informasjonen ytterligere.
Ved innføringen av uførereformen har Arbeids- og velferdsdirektoratet lagt vekt på at dagens uførepensjonister skal få riktig og forståelig informasjon i rett tid om hvordan uførereformen berører dem. Brev, skjema og tekster på nett er utarbeidet etter retningslinjene for Klarspråk, og de mest sentrale brev og tekster er testet på flere brukere og brukerorganisasjoner.
Arbeids- og velferdsetaten har videre etablert et spesialisert kontaktsenter for uføre, nettsiden nyuforetrygd.no, gjennomført faste møter med større brukerorganisasjoner, samt startet å holde informasjonsmøter for brukerne i de aller fleste av landets fylker. Etaten har også sendt ut et generelt informasjonsbrev, og sender nå ut et individuelt vedtaksbrev (omregningsbrev) der størrelsen på den nye uføretrygden fra folketrygden fremgår. Et slikt vedtaksbrev er helt nødvendig å sende ut, slik at alle uførepensjonister får vite hva som blir deres brutto uføretrygd fra 2015 (og som blant annet er grunnlaget for utskriving av skatt) og dermed også gi mulighet til å klage i de tilfeller brukeren mener at det er feil i vedtaket. Det er til nå sendt ut om lag 180 000 slike vedtaksbrev, og resten vil bli sendt ut i puljer i ukene fremover.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at NAV Kontaktsenter og NAV-kontorer har merket stor pågang fra brukere etter at de har mottatt brevene. Det har også vært en markant økt bruk av nettsiden nyuforetrygd.no. De brukerne som har tatt kontakt har i hovedsak spørsmål om regelverket, omregningen, skatt og andre individuelle forhold i egen sak. Ifølge direktoratet oppfattes selve brevet av de fleste som lett forståelig. Direktoratet rapporterer videre at noen brukere tar kontakt fordi de mener det er feil i brevet, men at dette er et relativt lite antall. De fleste henvendelsene skyldes at bruker ikke har sendt inn oppdaterte opplysninger (for eksempel om sivilstand) eller at det er individuelle konsekvenser av nytt regelverk han/hun ikke kjenner til. I enkelte tilfeller avdekkes likevel feil, som så blir rettet opp. Arbeids- og velferdsetaten har også opprettet et eget telefonnummer for spørsmål knyttet til ny uføretrygd: 21 05 21 05.
Jeg gjør oppmerksom på at Arbeids- og velferdsetaten verken skal beregne eller veilede på skattespørsmål, da det er en rekke individuelle forhold knyttet til den enkeltes skatteposisjon som Arbeids- og velferdsetaten hverken har eller skal ha informasjon om. Dette faller inn under Skatteetatens område. Endret skattlegging av uføretrygden er imidlertid en så vesentlig del av reformen at Arbeids- og velferdsetaten har valgt å peke på dette eksplisitt i sine informasjonskanaler. Generell informasjon om endringer i skatt ble trukket fram i informasjonsbrevet som gikk ut til dagens uførepensjonister våren 2014, i omregningsbrevet som går ut i høst og på nyuforetrygd.no. Arbeids- og velferdsetaten har i tillegg hatt jevnlige møter med Skatteetaten for å bidra til enhetlig og koordinert informasjon til brukerne om skatt. Skatteetaten har på sin side lagt ut informasjon om de skattemessige endringene som følger av uførereformen på sine nettsider, samt hatt opplæring av sine veiledere.
I begrunnelsen for spørsmålet vises det til henvendelser til stortingsrepresentanter fra enkelte uførepensjonister som sier de har mottatt brev som viser en betydelig nedgang i utbetalt ytelse etter nyttår. Stortinget vedtok i 2011 at dagens uførepensjonister skal omfattes av de nye reglene for å kombinere uføreytelsen med arbeidsinntekt og av de nye skattereglene. For å tilpasse utbetalingen til den økte skatten, har Stortinget vedtatt å øke størrelsen på uføreytelsen før skatt. Alle som mottar full uførepensjon, og som ikke har andre inntekter eller fradrag utover standardfradrag, får en ytelse etter skatt på samme nivå som dagens uførepensjon.
Inntekten etter skatt kan imidlertid bli endret i en del tilfeller, noe som først og fremst skyldes avvikling av dagens skattebegrensningsregel. Stortingets vedtak i 2011 om overgang til de nye skattereglene medfører videre at uførepensjonister med store renteutgifter kan få en merkbar nedgang i nettoinntekten i 2015. Regjeringen har derfor i statsbudsjettet for 2015 foreslått å innføre en overgangsordning for å lette overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskatning for uførepensjonister som får en betydelig nedgang i netto inntekt etter skatt på grunn av lavere skatteverdi av inntektsfradrag.
De omregningsvedtakene som Arbeids- og velferdsetaten nå har begynt å sende ut, informerer kun om endringer i bruttoytelsen. Den samlede effekten for den enkelte avhenger av individuelle forhold, som størrelsen på uførepensjonen og forholdet mellom andre inntekter og fradrag, og vil først kunne være klart når Skatteetaten har gjennomført skatteberegninger for 2015 basert på det skatteopplegget som Stortinget vedtar for 2015.
Jeg er opptatt av at den enkelte sikres god og forståelig informasjon. Arbeids- og velferdsetaten jobber kontinuerlig med å sikre at informasjon på nettet til en hver tid er best mulig.