Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:122 (2014-2015)
Innlevert: 24.10.2014
Sendt: 27.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp tiltakene som blir satt iverksatt for å styrke etterforskningsfaget, og hvordan er tidsplanen for implementering av tiltakene?

Begrunnelse

I forslaget til statsbudsjett for 2015 vises det til en rapport fra Politidirektoratet i 2014 peker at etterforskningsarbeidet i politiet har synkende status. Politidistriktene sliter derfor med rekrutteringen til etterforskningsstillingene på prioriterte kriminalitetsområder, og skjer med ikke optimal kvalitet og kvantitet.
Politidirektoratet vil derfor, i samarbeid med Riksadvokatembetet, styrke etterforskningsfaget i politiet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet nedsatte i november 2013 en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en rapport om etterforskningsarbeidet i politiet. Rapporten, Etterforskningen i politiet, forelå på begynnelsen av dette året og viste at det var behov for forbedringer på ulike områder.
Jeg har i møter med politidirektøren og riksadvokaten understreket betydningen av at rapporten følges opp. Begge har forsikret meg om at rapporten blir fulgt opp. Det skal gjennomføres tiltak som kan bidra til en positiv utvikling for etterforskningsfagets status og faglige utvikling. Tiltak knyttet til den spesialiserte fagområdene innenfor bekjempelse av den alvorlige og organiserte kriminaliteten skal vies særlig oppmerksomhet. Jeg vil følge dette opp i styringsdialogen med virksomhetene både gjennom de ordinære styringsdokumentene, og i mine møter med virksomhetslederne. Departementet vil stille krav til fremdrift og resultater. Jeg forventer at virksomhetene rapporterer på dette som et ledd i styringsdialogen.
I forslaget til statsbudsjett for 2015 ligger det forslag om å styrke påtalemyndigheten i politiet med 50 årsverk samt den høyere påtalemyndighet med 19 årsverk (hvorav 12 statsadvokater). Videre er det lagt inn midler til å sikre statsadvokatene en konkurransedyktig lønn. Dette vil bidra til å styrke fagledelsen i straffesaksbehandlingen, øke kapasiteten og sikre rekruttering og beholde dyktige medarbeidere.
I brev av 12. mars 2014 til departementet opplyste Politidirektoratet at det allerede var iverksatt flere tiltak for bedre å ivareta politiets straffesaksbehandling, blant annet:

- I brev av 26. februar ble Kripos bedt om å formidle sin kompetanse og bistandsevne på en rekke fagområder til Politi-Norge.
- Det ble i Politidirektoratets disponeringsskriv for 2014 vist til etterforskningsrapporten og politidistriktene ble bedt om å følge opp lokalt. For å øke etterforskningskapasiteten i politiet skulle, fagområdene økonomisk kriminalitet og datakriminalitet tilføres til sammen 40 årsverk med frist for ansettelse innen 1. juli 2014.

Rapporten blir også fulgt opp av en arbeidsgruppe nedsatt i Politidirektoratet i mai 2014. Gruppen skulle blant annet vurdere konkrete tiltak for å heve etterforskningsfagets status. Politidirektoratet har opplyst at gruppens arbeid er blitt forsinket pga. sykdom.
Tiltak for styrking av etterforskningsfagets status og kvalitet vil vies spesiell oppmerksomhet.