Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:132 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 28.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Korleis vil statsråden sikre at styringsretten og leiarskapet som gjer rett og plikt til å lede, fordele og kontrollere arbeidet i politiet blir gjennomført og ivaretatt på ein slik måte at både tilsette og publikum har den nødvendige tilliten til politiet?

Begrunnelse

I etterkant av det tragiske barnedødsfallet i Sund kommune, der den 8 år gamle jenta den 14. november 2011 vart funnen død av si mor, har det blitt reist ein massiv kritikk mot politiet.
Frå media kan vi lese at spesialeininga for politisaker har starta ei gransking av fleire forhold der politiet er anmeldt av mora. I tillegg har Riksadvokaten igangsett ein gjennomgang av etterforskinga i saka for å vurdere om det politifaglige arbeidet som er gjort har vore forsvarleg og tilstrekkelig.
Frå media kan vi også lese at det i etterkant også er fremja ei varslingssak mot leiinga i politiet, der det blir fremja missnøye med korleis ledelsen ivaretar sitt ansvar i politiet i Hordaland.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet om styringsretten og lederskapet i politiet er generelt utformet, mens det i begrunnelsen for spørsmålet vises til en konkret drapssak som etterforskes av Hordaland politidistrikt. Når det gjelder den såkalte «Monica-saken» i Hordaland, har Riksadvokaten nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på den første fasen, der særlig de påtalemessige beslutningene i saken vil være sentrale. Som kjent har også Spesialenheten for politisaker startet etterforsking. I norsk politi har vi et to-sporet system, med en integrert påtalemyndighet som leder etterforskingen under riksadvokatens og statsadvokatenes overordnede fagledelse. Riksadvokaten har en uavhengig rolle og bare Kongen i statsråd kan i prinsippet gi instrukser om myndighetsutøvelsen i enkelttilfeller. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan kommentere etterforskingen og den konkrete straffesaken utover dette. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for styring av politi- og lensmannsetaten. Politidirektoratet, som er et forvaltningsorgan underlagt departementet, har ansvaret for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorganer og. På straffesaksbehandlingens område skjer dette i samarbeid med Riksadvokaten. Med bakgrunn i blant annet politianalysen og Gjørv-rapporten, er det satt i gang et omfattende arbeid for å utvikle et bedre og mer moderne politi. Et politi som jobber mer effektivt, som er rustet til å møte fremtidens kriminalitet, og som skaper trygghet der folk flest bor og ferdes. Styring og ledelse er sentrale elementer i dette utviklingsarbeidet. Politidirektoratet arbeider med å utvikle en tydelig rolle og ansvarsdeling mellom direktoratet, særorganene og politidistriktene. Direktoratet har også igangsatt et omfattende ledelsesutviklingsprogram i politiet med vekt på å utvikle en felles forståelse for samfunnsoppdraget, for en enhetlig og helhetlig ledelsespraksis og for å øke den enkeltes kompetanse. For å styrke og kvalitetssikre dette arbeidet har Politidirektoratet etablert en egen HR-avdeling. Avdelingens leder har solid kompetanse fra tilsvarende stillinger i store norske konsern. Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med en omfattende organisasjonsutviklingsprosess for å styrke samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet og forbedre samordningen og samhandlingen. Departementet arbeider også med å videreutvikle styringssystemet for å sikre at det støtter opp om en effektiv oppgaveløsning og sikrer kvaliteten i utføringen av samfunnsoppdraget. Jeg har i den forbindelse initiert flere direktemøter mellom øverste politiske ledelse og etatslederne, noe som bidrar til forankring og korte beslutningslinjer der det er behov for det.