Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:134 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 28.10.2014
Besvart: 04.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvem har ansvar for å koordinere statens totale behov ved salg av statlig eiendom, og hvilke tiltak ser statsråden for seg er nødvendige for at statens samlede behov og interesser blir ivaretatt ved eiendomssalg?

Begrunnelse

Staten har de siste årene avhendet en betydelig eiendomsmasse gjennom salg til private. Samtidig har staten selv et stort eiendomsbehov for å kunne gjennomføre viktige samfunnsoppgaver. For eksempel er det i Kriminalomsorgen behov for økt soningskapasitet. Erfaring viser at statlige organer unntaksvis fatter interesse for statlige eiendommer som har blitt lagt ut for salg. Interessen har da ofte kommet i etterkant av at kommuner eller privatpersoner har kjøpt eiendom/rettighet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen må etter statlig praksis ha samtykke fra Stortinget for å selge fast eiendom. Slikt samtykke kan gis i form av et stortingsvedtak, eller det kan gis hjemmel for salg i særskilt lov.
Det er fastsatt nærmere saksbehandlingsregler for salg av statlig eid fast eiendom i ”Instruks om avhending av fast eiendom som tilhører staten og overføring av fast eiendom mellom statsinstitusjoner” av 19. desember 1997 nr. 1530.
Salg av statlig eiendom skal etter instruksens pkt 2.1 skje etter fullmakt gitt av Stortinget. Forslag til Stortinget om salgsfullmakt for fast eiendom fremmes av det enkelte fagdepartement på sitt område. Fullmakt til salg gis enten som en generell fullmakt i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, eller som fullmakt til å gjennomføre et konkret salg.
I tillegg til fullmaktene som er gitt til de enkelte fagdepartementer, er Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 2014 gitt en generell fullmakt til å

"godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt for inntil kr 500 mill totalt i budsjettåret."

Et departement eller en etat som ikke har egen salgsfullmakt kan søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få godkjent et konkret salg innenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementets salgsfullmakt.

Fagdepartementer som er gitt egne salgsfullmakter i forbindelse med budsjettbehandlingen, er Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Som eksempel kan nevnes at Forsvarsdepartementet for 2014 er gitt fullmakt av Stortinget til å

"avhende fast eiendom uansett verdi til markedspris når det ikke foreligger annet statlig behov for eiendommen. Eiendommene skal normalt legges ut for salg i markedet, men kan selges direkte til fylkeskommuner eller kommuner til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser. Dersom eiendommene er aktuelle for frilufts- eller kulturformål kan de selges på samme vilkår til Statskog SF hvis ikke fylkeskommuner eller kommuner ønsker å kjøpe eiendommene."

Før et salg av statlig fast eiendom kan gjennomføres, skal selgende departement eller virksomhet i henhold til instruksens pkt. 2.1, tredje ledd skriftlig spørre samtlige departementer, fylkesmannen i det aktuelle fylket og Statsbygg om hvorvidt det er et statlig behov for den/de eiendommer som ønskes solgt. Dersom det er meldt om at det foreligger et statlig behov for eiendommen, kan eiendommen bare selges etter samtykke av Finansdepartementet. Ansvaret for at saksbehandlingsreglene etterleves, tilligger det enkelte fagdepartement som ønsker å selge fast eiendom.
Det er opp til det enkelte fagdepartement, fylkesmannsembete og Statsbygg å melde fra til den som har sendt ut melding om salg, at det foreligger et statlig behov eller interesse for eiendommen. For Kriminalomsorgen, som nevnes i begrunnelsen for spørsmålet, er dette Justis- og beredskapsdepartementet.
Innenfor mitt departements fagområde kan jeg opplyse at Statsbygg har som fast prosedyre å sende ut skriftlig forespørsel om det foreligger statlig interesse i forbindelse med sine salgsprosesser.
Statsbygg mottar også jevnlig forespørsler om det foreligger statlig behov for eiendommer som vurderes solgt av andre sektordepartementer. Disse forespørslene blir vurdert opp mot lokalbehov Statsbygg er kjent med.