Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:138 (2014-2015)
Innlevert: 28.10.2014
Sendt: 29.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Vil statsråden sørge for at reingjerdet mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt blir fullført i høst?

Begrunnelse

Gjennom flere år har det vært problemer med at rein tilhørende Gåebrie reinbeiteområde trekker inn i Forollhogna villreinområde. For reindriften medfører dette merarbeid for å få hentet reinen tilbake. Imidlertid er det største problemet knyttet til at rein fra Gåebrie kan blande seg sammen med villreinen, og at villrein kan bli med denne flokken når denne drives tilbake til distriktet.
For å redusere dette problemet har det blitt gitt tilsagn om kr 1 675 000,- til sperregjerde i Rugldalen i Røros kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Forollhogna villreinutvalg, Gåebrie reinbeitedistrikt, Jernbaneverket, Klima- og miljødepartementet, og Landbruks- og matdepartementet.
Det viser seg at kostnadsoverslaget ikke var tilstrekkelig for å dekke gjerde langs hele traséen, men at denne bevilgningen kun vil gi ca. 8 500 meter gjerde, og at det vil gjenstå ca. 5 500 meter. Konsekvensen vil dermed bli at reinen ikke hindres i å trekke inn i villreinområdet. I følge Riast-Hylling reinbeitedistrikt kan et kortere gjerde gjøre problemene større enn tidligere. Skoglia på østsiden av jernbanen på strekningen fra Tyvold og nordover til Vondgrovsgårdene er ganske bred og uoversiktlig, slik at det vil by på store problemer for reindriften å fange opp når rein er på trekk over mot villreinområdet.
For at gjerdet blir fullført på hele strekningen mellom Glåmos stasjon og det planlagte endepunktet rett ned for Vondgrovgårdene, søkes det nå om en tilleggsbevilgning på 810 000,-
Dersom ikke beløpet blir stilt til disposisjon denne høsten vil kostnadene i forbindelse med opp- og nedrigging føre til at det vil bli behov for et større beløp, anslagsvis kr 900 000,-.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg er godt kjent med denne saken, og det har vært et nært samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet for å løse den felles utfordringen vi står overfor med å bygge et sperregjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt.
Vi har støttet arbeidet med et sperregjerde økonomisk med en utgiftsdeling på 50/50 mellom departementene tidligere i år. Nå har det imidlertid vist seg at oppføringen av sperregjerdet er blitt dyrere enn først antatt og både Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet er blitt spurt om vi kan bidra med tilleggsmidler.
Bakgrunnen for saken er at det gjennom mange år har vært kjent at tamrein fra Gåebrie sitje (Riast-Hylling Reinbeitedistrikt) fra tid til annen trekker inn i Forollhogna villreinområde. Ved en eventuell sammenblanding vil det være praktisk mulig å skille villrein og tamrein fra hverandre igjen, men ikke uten negative konsekvenser for begge. Tamreinnæringen vil få betydelig merarbeid og villreinen vil utsettes for unødig stress. I tillegg vil skilling av villrein og tamrein og driving av tamrein ut av villreinområdet føre til motorferdsel og annen ferdsel i nasjonalparkområdet.
Riast-Hylling reinbeitedistrikt og Forollhogna Villreinutvalg har i en lengre periode arbeidet for å få på plass et 13,5 km langt sperregjerde langs østsiden av jernbanen mellom Glåmos stasjon i sør til Vongravsgrenda i nord for å hindre tamrein i å komme over jernbanen og for å hindre sammenblanding av villrein og tamrein. Partene har også kommet til enighet med Jernbaneverket om at de skal sørge for oppføring og vedlikehold av gjerdet. Tiltaket er vurdert etter plan- og bygningsloven, reindriftsloven og naturmangfoldloven.
Gjerdet vil i liten grad ha negativ innvirkning på annet naturmangfold og Klima- og miljødepartementet er enig med søkerne og Landbruks- og matdepartementet i at nytteverdien av et gjerdeanlegg er stor.
Med bakgrunn i dette gikk Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet tidligere i år sammen om å bevilge 1 650 000 kr til prosjektet. I september 2014 mottok departementene en tilleggssøknad pålydende 810 000 kr for å kunne ferdigstille gjerdet.
Landbruks- og matministeren har nylig orientert Stortinget om at Landbruks- og matdepartementet har funnet midler til å dekke halvparten av denne tilleggsbevilgningen i inneværende års budsjett.
Jeg ser fordelene med å få oppført gjerdet inneværende høst, men kan dessverre ikke love å finne midler på inneværende års budsjett. Jeg vil imidlertid så snart Stortinget har behandlet budsjettet for 2015 behandle søknaden med sikte på at Klima- og miljødepartementet bidrar med å dekke 50 % av tilleggsbeløpet.