Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:141 (2014-2015)
Innlevert: 29.10.2014
Sendt: 29.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Med bakgrunn i den pågående fusjonsprosessen mellom Stiftelsene Amathea og SUSS-telefonen, kan statsråden bekrefte at Helsedirektoratet støtter denne fusjonen og dermed også støtter videre drift av SUSS-telefonen (Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet)?

Begrunnelse

Hjelpetelefonen SUSS (senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet) ble opprettet i 1987, og har siden 1994 vært i kontinuerlig drift, finansiert over statsbudsjettet direkte, eller via Helsedirektoratet.(under kapitlene knyttet til forebygging av uønskede svangerskap og abort, forebygging av smitte av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv).
I forbindelse med signaler fra Helsedirektoratet om ønske om effektivisering av drift og samkjøring av ulike nasjonale tiltak og kunnskapssentra har Stiftelsen SUSS-telefonen ønsket i samråd med Helsedirektoratet å imøtekomme dette. Selve arbeidet startet i 2013. Stiftelsen SUSS-telefonen kontaktet ulike aktører, og den mest aktuelle og interesserte enhet ble Stiftelsen Amathea (Nasjonal rådgivningstjeneste for gravide).
Disse to stiftelsene er nå i sluttfasen for å fusjonere, og den nye stiftelsen vil hete Amathea. Hensikten er et felles ønske om at Stiftelsen Amathea overtar driften for hjelpetelefonen SUSS, med tilhørende kanaler (e-post og sms), og videreutvikler tjenesten i tråd med nasjonale føringer og behov.
I 2014 er det ikke kommet noen signaler fra Helsedirektoratet om de stiller seg positive til SUSS-telefonens videre eksistens, noe som er essensielt for å sluttføre fusjonen, slik at det kan søkes om driftsmidler for 2015.
Det har vært gjentatte henvendelser til Helsedirektoratet, uten svar. Det er viktig å få en tilbakemelding på om SUSS sitt tilbud skal videreføres så raskt som mulig, ellers må de neste månedene brukes til avvikling av stiftelsen. Her er det snakk om ansatte, leiekontrakter m.m. og pågående fusjonsprosesser med Amathea opphører.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten kjenner til, har stiftelsen Amathea en egen post på statsbudsjettet. I Prop. 1 S (2014-2015) er det foreslått bevilget 16,7 mill. kroner til Amathea. SUSS-telefonen har gjennom flere år etter søknad fått tilskudd over statsbudsjettets kapittel 762, post 73 Forebygging uønskede svangerskap og abort, senest i forbindelse med Prop. 1 S (2013-2014). I Prop. 1 S (2014-2015) kapittel 762, post 73 Forebygging uønskede svangerskap og abort, er ingen aktuelle tilskuddsmottakere nevnt. Som en del av Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort ble det i 2014 bevilget 32,3 mill. kroner til nærmere 30 ulike tilskuddsmottakere. Mottakerne representerer arbeid rettet mot bedre seksuell helse generelt, herunder arbeid for å øke prevensjonsbruk, familieplanlegging og svangerskapsforebyggende arbeid. Tildeling av tilskuddsmidler gjøres fra år til år ut i fra hvordan Helsedirektoratet vurderer søkernes treffsikkerhet med tanke på målgruppen og målgruppens behov sett i lys av de overordnede helsepolitiske målsettinger på området. Helsedirektoratet som fagdirektorat og tilskuddsforvalter er best egnet til å gjøre de faglige vurderingene og prioriteringene av tilskuddssøkerne etter gjeldende tilskuddsregelverk, kjennskap til feltet og godt faglig skjønn. Ved å ikke nevne noen tilskuddsmottakere spesielt legges det til rette for at Helsedirektoratet kan drive tilskuddsforvaltning ut fra disse kriteriene. Beslutningen om en fusjon er tatt av SUSS-telefonen og Amathea. Konsekvensene av en fusjon ligger hos partene. Verken Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratet er parter i denne beslutningen. Dersom nye Amathea ser behov for ytterligere midler til sitt arbeid, må det søkes gjennom ordinære tilskuddsprosesser, for eksempel på tilskuddet over statsbudsjettets kapittel 762, post 73 Forebygging uønskede svangerskap og abort. De vil da bli vurdert på lik linje med andre tilskuddssøkere på posten.