Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:142 (2014-2015)
Innlevert: 29.10.2014
Sendt: 30.10.2014
Besvart: 07.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvor mange senger har vært i bruk ved Palliativ sengeenhet Nordbyhagen, og hvor mange har vært i bruk ved palliativ avdeling Ski sykehus de siste månedene, og hva er årsakene til at behovet for palliative tjenester i Ahus sitt dekningsområde er lavere enn normalt, siden palliativ avdeling ved Ski sykehus med sine 8 sengeplasser ikke var i bruk i helgen og ellers bare benyttes delvis?

Begrunnelse

I Østlandets Blad 26.10 kan vi lese at palliativ avdeling ved Ski sykehus var stengt hele helgen, og at dette begrunnes med manglende behov for sengeplasser, og at avdelingen stengte etter en medisinskfaglig vurdering.
I 2012 ble behovet for palliative senger vurdert til tyve på palliativt senter Ahus og åtte på Ski sykehus, til sammen 28 sengeplasser. I dag er det 9 sengeplasser ved Nordbyhagen som er åpnet, og de ledige plassene ved Ski sykehus blir ikke brukt fullt ut. Det totale antallet palliative sengeplasser er derfor lavere enn det som er vurdert som behovet. Ifølge konstituert sjef ved palliativt senter Nordbyhagen, Berit Karin Helland, skaper det ikke problemer, bare håndterbare utfordringer. Ordførerne i Follo har gitt sin entydige oppfordring til Ahus om å bevare Palliativ sengepost på Ski sykehus, inntil kommunene er klare til å ta over ansvaret. Ahus sin ledelse har tidligere lovet at de ikke har tatt noen avgjørelse og at de skal ha en grundig prosess før avgjørelsen tas.
Spørsmålsstiller synes det er rart at behovet for palliative tjenester er mindre enn behovet ble vurdert til å være i 2012, særlig med tanke på at antallet eldre øker. En naturlig konsekvens av flere eldre er at behovet for palliative tjenester i livets terminalfase også øker.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Akershus universitetssykehus oppgir at antall pasienter ved de 8 sengene på Ski palliative enhet var mellom 4,5– 6,2 pasienter med en liggetid på 10 -14 dager i årene 2011 til 2013. I januar 2014 reduserte derfor Ahus antall senger ved Ski palliativ sengeenhet til 6 senger i tråd med behovet. I august-oktober 2014 har Ski palliative enhet med 6 sengeplasser hatt i gjennomsnitt 1,6-2,3 belagte senger, mens Nordbyhagen med 9 sengeplasser har hatt i gjennomsnitt 8,2-8,3 belagte senger.
Ahus opplyser at behovet for palliative senger er redusert som følge av:

- Etablering av Palliativt senter i 2013 som har bidratt til en harmonisering av inntakskriteriene samt en reduksjon av liggetiden.
- Behandlingstilbudet til den palliative pasient har endret seg. Stadig flere pasienter kan leve lenge med sin sykdom, men med mer komplekse sykdomsforløp. Pasienten har gjerne behov for kortere opphold i sykehus på en ”akutt” palliativ sengepost der spesialisthelsetjenesten har fokus på årsaksutredning, spisset diagnostikk og behandling før utskrivning til kommunen. Dette fordrer en infrastruktur med døgnkontinuerlig tilgjengelighet av utstyr og kompetanse og samarbeid mellom ulike spesialister i sykehus.
- Samtlige kommuner i Ski/Follo har styrket tilbudet til den palliative pasient ved tilsetting av kreftkoordinatorer. De fleste pasienter ønsker å være mest mulig hjemme den siste fasen, og tiden pasienten trenger å være innlagt på sykehus har blitt kortere. Flere kommuner har egne tilbud til palliative pasienter, i egne lindrende enheter, som egne tilbud knyttet til sykehjem, eller ved satsing på hjemmetjenestene. Ambulant palliativt team arbeider tett med kommunene om å kunne gi best mulig tilbud.

Når det gjelder helgestengningen ved Ski palliative sengeenhet 24-26. oktober så oppgir Ahus at enheten ble stengt etter en totalvurdering ved inngangen til den aktuelle helgen i forhold til at det denne helgen ikke var noen pasienter som ble vurdert å ha behov for innleggelse på Ski palliative sengeenhet verken fra andre enheter på Ski og Nordbyhagen eller fra hjem. Ski palliativ sengeenhet gjenåpnet mandag 27.10 kl. 07.00.
Ahus opplyser at behandlingstilbudet til de palliative pasientene har endret seg de siste årene. Akershus universitetssykehus har prioritert og bygd opp kompetanse og kapasitet ift. palliativ behandling. En ny sengepost ble etablert i november 2013 og det palliative fagområdet er styrket det siste året ved at både utredning, behandling, ambulant team og sengepostene nå er samlet i ett palliativt senter. Det er videre etablert døgnkontinuerlig vaktsystem med egne palliative leger.
Ahus har i 2014 etablert en intern arbeidsgruppe som arbeider videre med å utrede og tilpasse det palliative tilbudet ved Ahus, med kommunalsjefene i Follo som referansegruppe. Denne gruppen skal komme med sin innstilling innen 19. november. Parallelt med dette pågår et arbeid med deltakelse fra kommunene i opptaksområdet og fra Ahus, der det samlede tilbudet til denne pasientgruppen både på sykehus og i kommunene utredes. Denne gruppen skal levere innen 12. november 2014. Dette skal bidra til å klargjøre videre samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene omkring denne pasientgruppen i opptaksområdet. Ahus opplyser at de håper at de, sammen med kommunene i Follo, kan gjøre sitt til at tilbudet oppleves som trygt og faglig godt i årene fremover.