Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:143 (2014-2015)
Innlevert: 29.10.2014
Sendt: 30.10.2014
Besvart: 10.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Bobiler over 3 500 kg må årlig inn på EU-kontroll (PKK). I svar fra 10.06.2013 fra tidligere samferdselsminister Marit Arnstad ble det svart at man avventet med å gjøre endringer i det norske regelverket inntil det var klart hvilke felleseuropeiske krav som ble vedtatt og at man forventet en avklaring i løpet av 2013.
Hva er konklusjon, og vil statsråden åpne for at periodiske kontroller (PKK) av bobiler over 3 500 kg blir samme som på biler under 3 500kg?

Begrunnelse

Bobiler over 3 500 kg må i dag kontrolleres årlig, de behandles i dag på lik linje med alle andre kjøretøy som er over 3500 kg. For mange virker dette urimelig at man må inn til årlig kontroll av disse bobilene som kanskje brukes 5 000-10 000 km i løpet av året. Det vil si at de i dag kommer i samme kategori som tungtransporten som kanskje kjører både 100 000-200 000 km i året. Vegdirektoratet har tidligere sagt at de vil vurdere kontrollintervallene for de ulike kjøretøygruppene på nytt, men at man avventet endring av regelverket inntil det var klart hvilke felleseuropeiske krav som blir vedtatt.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Nytt direktiv om periodisk kjøretøykontroll (direktiv 2014/45/EU) ble vedtatt i EU 3. april i år. Direktivet medfører ikke endringer i gjeldende kontrollintervaller, selv om dette opprinnelig var foreslått. Som i gjeldende direktiv, oppstiller også det nye regelverket minstekrav til kontrollhyppighet og gir medlemsstatene adgang til å kreve kontroll oftere. Etter både gjeldende og nytt direktiv skal denne kjøretøygruppen minst kontrolleres annethvert år.
I Norge er kravet om årlig kontroll av kjøretøy over 3500 kg, herunder bobiler, begrunnet med at tyngre kjøretøy generelt har høy årlig kjørelengde og også har lengre bremsestrekning enn lette kjøretøy. Det er da av trafikksikkerhetsmessige hensyn avgjørende å sikre teknisk tilstand på disse kjøretøyenes bremseanlegg. Samtidig fryktes det at bobiler som sjelden kjøres kan få tekniske problemer blant annet i bremsesystemet som følge av ikke å være i bruk i lengre perioder.
I lys av at direktivet nå er vedtatt og at det ikke medfører endringer mht. minstekravet til kontrollintervall for bobiler, mener jeg det er grunn og anledning til å se på dette på nytt. Det blir derfor gjort en ny vurdering av om gjeldende kontrollintervall for bobiler er hensiktsmessig. Trafikksikkerhetshensyn vil være sentralt i denne vurderingen. Stortinget vil bli informert på egnet måte når vurderingen er gjort.