Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:145 (2014-2015)
Innlevert: 30.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Stortinget har vedtatt at klima- og skogsatsingen videreføres på minst dagens bevilgningsnivå fram til 2020 basert på føringene i klimameldingen. En omfattende følgeevaluering av Klima- og skogsatsingen som ble lagt fram av Norad 18.08.14 anbefaler å utvikle en revidert strategi.
Når forventer statsråden at en revidert strategi for Klima- og skogprosjektet kommer og hvordan skal den forankres i Stortinget?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Norads følgeevaluering har gitt mye god kunnskap om klima- og skogsatsingen, og den har vist at satsingen har oppnådd gode resultater opp mot de tre målene som er fastsatt av Stortinget, i tillegg til gode bidrag mot det overordnete utviklingsmålet.
Verken Norads følgeevaluering eller den ”strategiske evalueringen” av satsingen som ble utført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet anbefaler større endringer i satsingens strategi, men snarere enkelte revisjoner i lys av erfaringer fra arbeidet så langt, framdriften på dette området globalt og rapportenes funn. Det anbefales også at det formaliseres en endringsteori med tilhørende resultatbasert rapporteringsrammeverk.
I Prop. 1 S for Klima- og miljødepartementet beskrives regjeringens planlagte oppfølging av evalueringsrapportene og våre strategiske prioriteringer for det videre arbeidet:

•Betaling for utslippsreduksjoner og, der det er relevant, for tidlige styresettreformer som medvirker til utslippsreduksjoner.
•Samarbeid med privat sektor vil være en gjennomgående strategi for satsingen.
•Integrering av klima- og skogsatsingen i en bredere ”grønn vekst”-agenda vil bli prioritert.
•Støtten til det sivile samfunn skal videreføres og vurderes styrket.
•Fortsette bidrag til den globale kunnskapsbasen om REDD+ og arealbruk.
•Økt vektlegging av kommunikasjon av framdrift, resultater og erfaringer.

Det gis også en oversikt over de geografiske prioriteringene for innsatsen. Den videre innrettingen og prioriteringene i klima- og skogsatsingen vil forelegges Stortinget i framtidige budsjettproposisjoner.
I tråd med evalueringens anbefaling styrkes forvaltningen av klima- og skogsatsingen i 2015. Dette innebærer forslag i budsjettet for 2015 om å sette av noe større ressurser til forvaltningen av satsingen og det innebærer å videreutvikle systemene for å innhente og formidle resultatene og måloppnåelsen i satsingen. Som en del av dette vil det årlig utarbeides en statusrapport for klima- og skogsatsingen, den første kommer i inneværende år.