Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:148 (2014-2015)
Innlevert: 30.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 06.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I følge Dagens Næringsliv er snittlønnen i Statoil nå over 1 mill. kr (21. okt.), og gjennomsnittlig lønn i Petoro ligger på nivå med statsministeren (22. okt.).
Deler statsråden bekymringen for at det høye lønnsnivået i oljeindustrien bidrar til sterk ensretting og økt oljeavhengighet i norsk økonomi, og hvordan vil han bidra til at oljeindustriens lønnsnivå ikke skader norsk konkurransekraft og muligheten for å skape varige og bærekraftige arbeidsplasser?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Staten som eier har utarbeidet retningslinjer for selskapets ledende ansatte, ikke øvrige ansatte. Styret legger frem en lederlønnserklæring vedrørende ledende ansatte til behandling på de respektive selskapenes ordinære generalforsamlinger. Denne erklæringen omhandler kun godtgjørelsen til ledende ansatte i selskapet.
Statens syn er at selskaper med statlig eierandel skal tilby konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende. Staten har gitt uttrykk for sitt syn på lederlønn generelt gjennom retningslinjer for lederlønn som ble lagt frem 8. desember 2006, samtidig med St. meld. nr. 13 (2006-2007) (eierskapsmeldingen) og senere i reviderte retningslinjer av 31. mars 2011. Det er der understreket at disse retningslinjene ikke rokker ved styrets ansvar. Dersom styret avviker fra retningslinjene, forventer staten at avvikene forklares i samsvar med det såkalte ”følg-eller-forklar” prinsippet.
Styrene i Statoil og Petoro har fastsatt en lønnspolitikk for å være konkurransedyktige i olje- og gassindustrien, men ikke lønnsledende. Jeg forventer at styrene avveier disse faktorene og finner løsninger som bidrar til moderasjon i utviklingen i lederlønninger.
Dette kan være en krevende balanse. Statoil og Petoro rekrutterer relevante fagfolk i konkurranse med andre oljeselskaper. Petoro har opplyst at selskapet har mistet flere høyt kvalifiserte medarbeidere til andre selskaper som har tilbudt vesentlig bedre betingelser.
De beregninger som er fremkommet i media, er ifølge selskapene ikke fullt ut representative for de faktiske forholdene. Gjennomsnittlig vektet årslønn for alle kategorier medarbeidere etter lønnsoppgjøret i 2014 i Statoil er kr. 725.000, og ikke 1 million kroner. Dette er grunnlønn uten faste og variable tillegg som overtid, bilgodtgjørelse og bonus etc. Tallene i lønnsnoten i selskapets årsrapport, som er å anta ligger til grunn for DNs tidligere beregninger, inneholder foruten lønn, bonus, faste og variable tillegg også blant annet feriepenger, fordelsbeskatningspåslag for personalforsikringsordninger, diett, dekning av pendlerboliger og -reiser, alle kostnader forbundet med selskapets utstasjonerte innenlands og utenlands osv.
I DN den 22. oktober vises det til at gjennomsnittlig lønn for ansatte i Petoro er 1,5 millioner kroner. Dette inkluderer også godtgjørelse til Petoros styre. Petoro har opplyst til OED at gjennomsnittslønn i 2013 var 1,17 millioner kroner, eksklusive lønn til administrerende direktør.
Lønnsfastsettelsen i samfunnet, også innen olje- og gassindustrien, er et felles ansvar for arbeidsgivere og arbeidstakere. Jeg legger til grunn at lønnsnivået reflekterer den konkurransemessige situasjon hvert enkelt selskap er i.