Skriftlig spørsmål fra Ingunn Gjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:150 (2014-2015)
Innlevert: 31.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingunn Gjerstad (SV)

Spørsmål

Ingunn Gjerstad (SV): Bystyret i Oslo har vedtatt at Veitvetveien skal stenges for gjennomkjøring av tungtrafikk. Vedtaket er gjort for lenge siden, men er ikke gjennomført. Ifølge byrådet er blant annet treghet eller problemer med politiet del av årsaken til dette.
Har politiet noen myndighet til å forsinke eller forhindre dette demokratiske vedtaket for tryggere skolevei og bedre boforhold på Veitvet, og vil statsråden sikre at politiet ikke står i veien for at vedtaket gjennomføres?

Begrunnelse

Trygge skoleveier og gode nærmiljøer er avgjørende for livskvaliteten vår. Mange steder tar folk tak i sin egen hverdag, danner aksjonsgrupper og står på for at barn skal få gå trygt til skolen, og for at trafikkbelastningen i boområdene skal være fornuftig. Når disse pressgruppene endelig vinner frem og politiske vedtak fattes er det viktig at myndighetene er samordnet sånn at gjennomføring av vedtakene faktisk skjer. Klarer man ikke dette mister demokratiet sin troverdighet, og folk mister troen på det politiske systemet.
På Veitvet i Oslo har foreldre og lokalsamfunn dannet Aksjon Veitvetveien som jobber for trygg skolevei, for at tungtransport, som ikke har noe i bomiljøet å gjøre, skal fjernes og at farten skal ned. Aksjonen har jobbet jevnt og trutt i flere år og har flere ganger vært viktige pådrivere for gode vedtak om Veitvetveien i bystyret i Oslo. Likevel skjer det lite med veien, vedtakene følges ikke opp. Beboerne opplever at forskjellige instanser peker på hverandre, og at ingen vil ta skikkelig ansvar for saken.
Derfor er det viktig at statsråden er med på å oppklare hvor ansvaret ligger, og eventuelt sørger for at hindringer som ligger til Justisdepartementets ansvarsområde håndteres.
Bystyret i Oslo fattet følgende enstemmige vedtak om Veitvetveien 15.november 2012: "Trafikken i Veitvetveien reguleres ved gjennomkjøringsforbud for tunge kjøretøyer." Samme dag vedtok også bystyret at byrådet skulle vurdere full stenging av samme vei: "Vurdering av full stenging av Veitvetveien fremmes som egen sak."

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som representanten er jeg meget opptatt av trygge skoleveier og gode nærmiljøer. Det er prisverdig at foreldre og lokalsamfunn er aktive og bidrar i nærmiljøene slik som på Veitvet.
Representanten viser til et vedtak av 15. november 2012 fra Oslo bystyre om at «Trafikken i Veitvetveien reguleres ved gjennomkjøringsforbud for tunge kjøretøyer». Et slikt politisk vedtak det er vist til, må i dag i praksis gjennomføres ved at det formelt fremmes et reguleringsforslag til Oslo politidistrikt, som har kompetansen til å fatte skiltvedtak i Oslo kommune i følge skiltforskriften. I anledning representantens spørsmål har jeg vært i kontakt med politiet. Jeg har fått opplyst at Oslo politidistrikt i 2012 mottok en anmodning fra Bydel Bjerke om å fatte vedtak som forbyr gjennomkjøring med tungbil/tungtransport, med innkjøring til Veitvetveien fra Rv. 4 Trondheimsveien. Som skiltmyndighet har Oslo politidistriktet hatt synspunkter på valg av skilttype og praktisk tilnærming til hvordan vedtaket fra bystyret best mulig kan iverksettes. Oslo politidistrikt svarte på en henvendelse fra Bydel Bjerke i brev av 15. november 2012. Av brevet fremgår at politiet ikke hadde motforestillinger til nedsatt hastighet i Veitvetveien. Videre fremgår at politiet ikke ønsket «å innføre forbud med undertekst som utelukker enkeltkjørende, noe som heller ikke er forenelig med standardtekster etter Skiltforskriften. Et slikt forbud vil også medføre vanskeligheter for politiet å håndheve».
Politiet opplyser at de etter dette ikke har mottatt noe formelt skiltreguleringsforslag vedrørende Veitvetveien som de kan ta stilling til. Saken ble i følge Oslo politidistrikt diskutert på et tverrfaglig møte, med blant annet deltakere fra veimyndighetene og politiet, den 14. mai 2014. Jeg har videre fått opplyst at det pågår et større arbeid i Oslo kommune ved Bymiljøetaten, med en plan for reguleringer for hele Veitvetområdet. Veitvetveien er en del av dette. Denne planen skal etter det opplyste ikke tre i kraft før 2017. Oslo politidistrikt har en representant som deltar på møter med Bymiljøetaten om dette reguleringsarbeidet. Oslo politidistrikt opplyser at det ikke er registrert noen uoverensstemmelser med Oslo kommune i forbindelse med dette plan- og reguleringsarbeidet. Politidistriktet strekker seg langt i saker for å iverksette politisk fattede reguleringsforslag og vedtak, men har som skiltmyndighet og faginstans synspunkter på hvordan dette kan gjennomføres på en god og forsvarlig måte. Oslo politidistrikt avventer reguleringsforslag fra kommunen ved Bymiljøetaten når det gjelder Veitvet.
Jeg kan også opplyse at Samferdselsdepartementet den 25. september d.å. fastsatte endringer i skiltforskriften som innebærer at denne vedtakskompetansen fra 1. januar 2015 er lagt til regionvegkontoret. Denne kompetansen kan delegeres til kommune eller politi når det gjelder kommunal vei.