Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:151 (2014-2015)
Innlevert: 31.10.2014
Sendt: 31.10.2014
Besvart: 07.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hvordan er midlene til videreutdanning for lærere, og den tilsvarende etterspørselen fra skoler/lærere, fordelt på de ulike fag og områdene i "Kompetanse for kvalitet", og hvilken strategi har regjeringa for å øke søkinga og forbedre tilbudene til yrkesfaglærere?

Begrunnelse

Gjennom strategien for etter- og videreutdanning, "Kompetanse for kvalitet", skisseres mål og tiltak for kompetanseheving for lærere. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å iverksette og følge opp strategien. For skoleåret 2014/2015 var yrkesfaglige programfag ett av 16 områder der det ble gitt tilbud om videreutdanning.
Om 5 år vil norsk skole mangle 2 000 yrkesfaglærere. I tillegg er det i dag 1000 yrkesfaglærere som ikke fyller kravene for fast ansettelse. Samtidig er det på yrkesfaglige program at færrest elever gjennomfører.
Dette burde tilsi en økt satsing på området, både for utvikling av nye tilbud, tiltak for å markedsføre tilbudene og øke søkinga og målretta etter- og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I 2014 ble det bevilget i overkant av 600 mill. kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere gjennom Kompetanse for kvalitet. Regjeringen økte bevilgningen slik at 1250 flere lærere kunne få tilbud om videreutdanning. I årets budsjett er antall plasser økt ytterligere, slik at om lag 5050 lærere kan delta fra neste skoleår.
Skoleåret 2014/2015 søkte totalt 7106 lærere om videreutdanning i regi av Kompetanse for kvalitet. 4267 søknader ble godkjent av skoleeier og 3660 lærere fikk tilbud om videreutdanning. Yrkesfaglærere er målgruppe for totalt 9 av videreutdanningstilbudene i strategien. 164 lærere søkte om deltagelse på de yrkesfaglige tilbudene og om lag halvparten av søknadene ble godkjent av skoleeier. Rundt 60 av disse fikk tilbud. Til sammen søkte 3405 lærere om videreutdanning i matematikk, naturfag og regning som grunnleggende ferdighet. 2323 fikk tilbud. 3566 lærere søkte om videreutdanning i språkfag, pedagogiske fag, fysikk, kjemi, rådgiving og praktisk- estetiske fag. Innenfor disse fagområdene var det 1339 som fikk tilbud. Fordelingen av midlene er som man ser i stor grad i tråd med etterspørselen.
Den lave søkningen fra yrkesfaglærere tyder på at tilbudene ikke treffer godt nok. Vi vil se nærmere på årsakene til dette, og på hvordan videreutdanningstilbudet i best mulig kan svare på yrkesfaglærernes behov.
Både grunnutdanning, og etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere er en viktig del av regjeringens yrkesfagløft. Lærerens kompetanse er en nøkkel til kvalitet også innenfor fag- og yrkesopplæringen og vi har valgt å se dette i sammenheng med andre tiltak som skal bidra til å øke kvaliteten i fagopplæringen.
Yrkesfaglærere opplever spesielle utfordringer i sin yrkesutøvelse. Samtidig som de skal være kvalifiserte pedagoger, må de ha fagkompetanse og kunnskap om hvordan kompetansen benyttes i de ulike yrkene elevene skal ut i. Det er ofte få lærere som underviser på samme programfag og muligheten til å lære av kollegaer er derfor begrenset, samtidig endrer utstyr og metoder i arbeidslivet seg raskt. Vi har derfor i første omgang satset på etterutdanningstiltak for yrkesfaglærere. Et eksempel er hospitering i bedrift, en ordning som evalueringen viser at svært mange yrkesfaglærere har positive erfaringer med. I 2015 har vi også foreslått å bevilge 8 mill. kroner til å etablere faglige nettverk mellom skoler og virksomheter.
Yrkesfaglærere rekrutteres fra en annen gruppe enn lærere i grunnopplæringen og i studieforberedende utdanningsprogram. De har flere års yrkeserfaring bak seg og har gjerne både familiære og finansielle forpliktelser. Vi vil være sikre på at tiltakene vi setter i gang treffer målgruppen, bidrar til å rekruttere flere gode yrkesfaglærere og møter kompetansebehovet til yrkesfaglærere som allerede er i yrket.