Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:158 (2014-2015)
Innlevert: 03.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Ser statsråden at det ekstra tunnelløpet av Hagantunnelen på riksvei 4 i Nittedal kommune i Akershus, som er allerede 45 pst. ferdig utsprengt, vil kunne gjøre tunnelen billigere en antatt og dermed raskere ferdig?

Begrunnelse

Hagantunnelen er en tunnel på riksvei 4 og går fra Gjelleråsen til Slattum i Nittedal kommune i Akershus. Jeg er blitt gjort kjent med at det ekstra tunnelløpet av Hagantunnelen er 45 pst. ferdig utsprengt, noe som muligens medfører at tunnelen kan stå ferdig før beregnet tidspunkt. Nasjonal transportplan 2014-2023 prioriterer penger til et ekstra tunnelløp i den perioden for å oppfylle EUs tunnelsikkerhetsdirektiv, siden årsdøgntrafikken er over 14 000.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Hagantunnelen på rv 4 i Nittedal kommune ble åpnet for trafikk i 2003. Tunnelen har en lengde på 2,6 km. Da tunnelen ble bygget, ble det sprengt ut om lag 300 m for et framtidig nordgående løp.
Utsprengt del utgjør om lag 11 pst. av framtidig tunnelløp. De største kostnadene ved tunnelbygging er ikke knyttet til selve sprengningsarbeidene, men til etterfølgende innredningsarbeid og teknisk utrustning. Etter en grov vurdering anslår Statens vegvesen at tidligere utsprenging reduserer kostnadene for andre tunnelløp med 6-8 mill. kr, mens byggetiden reduseres med 4-8 uker.
Reguleringsplanen fra 1999 omfatter ett tunnelløp i hver retning med to felt i hvert av løpene. Før det kan startes byggeplanlegging for nordgående løp, må reguleringsplanen oppdateres ut fra dagens krav til sikkerhet og utforming. Dette arbeidet vil bli gjennomført med utgangspunkt i at nytt løp i Hagantunnelen skal være klart for realisering i perioden 2018-2023, som forutsatt i Nasjonal transportplan 2014-2023.