Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:160 (2014-2015)
Innlevert: 03.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 07.11.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Vil barneministeren styrke det forebyggende arbeidet med barnefamilier i NAV og samhandlingen mellom NAV og barnevernet?

Begrunnelse

Barneverntjenestene i kommunene har blitt styrket med 890 stillinger fra 2010 til 2014. Likevel må det forebyggende arbeidet bli bedre. Vi ser blant annet at antallet saker der barn og ungdom utsettes for familievold øker sterkt. Som kjent vil foreldrene til mange barnevernsbarn og -ungdom finnes blant stønadsmottakere i NAV. Når departementet nå vil styrke det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte barn, unge og familiene deres, vil samhandlingen mellom Nav og barnevernet være helt sentralt.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Regjeringen legger stor vekt på forebyggende arbeid mot barnefamilier i alle relevante statlige etater. Når det gjelder første del av spørsmålet som omhandler forebyggende arbeid med barnefamilier i NAV, må dette rettes til Arbeids- og sosialministeren.
Først og fremst vil jeg presisere at familier som er stønadsmottakere ikke uten videre har behov for tiltak fra barneverntjenesten. Samhandlingen mellom NAV og barnevernet er imidlertid viktig i saker hvor familier og barn har behov for hjelp fra begge tjenester, også for å kunne bidra med effektiv forebygging. I regjeringsplattformen fremgår det at regjeringen vil bidra til tett samarbeid mellom ulike tjenester, herunder barneverntjenesten og NAV, for å unngå at barn blir kasteballer mellom offentlige etater. Derfor har vi inngått et samarbeid med ASD for å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsdeling mellom barneverntjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen. En tydeliggjøring av barneverntjenestens og arbeids- og velferdsforvaltningens roller og ansvar gjennom felles retningslinjer, vil kunne bidra til bedre samordning av tjenester overfor barn, ungdom og familier som har behov for tiltak fra begge tjenester.