Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:161 (2014-2015)
Innlevert: 04.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 10.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Hva gjør statsråden for å forsikre seg om at it-sikkerheten i det norske el-nettet er tilfredsstillende?

Begrunnelse

En rapport utarbeidet for Energinet av PWC, referert av NTB 04.11.2014 viser at det er kritiske sikkerhetsproblemer i det danske el-nettet. Konklusjonen er at IT-sikkerheten i Energinet "ikke er tilstrekkelig for en virksomhet som driver kritisk infrastruktur".

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Bruken av informasjonsteknologi i energiforsyningen har økt betydelig, i takt med samfunnets økende avhengighet av elektrisitet. I dag er informasjonsteknologien helt nødvendig for å sikre en stabil og sikker strømforsyning, og den vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Om få år skal alle strømkunder få avanserte strømmålere (AMS), og nettselskapene vil bli i stand til å lokalisere og reparere feil raskere enn før. Dette vil gjøre strømforsyningen mer sikker og stabil. Den økte bruken av informasjons-teknologi setter samtidig store krav til sikring av systemene, ikke bare mot forsøk på inntrenging, men også hvordan man forebygger teknisk feil og menneskelig svikt.

Ny beredskapsforskrift

Den generelle trusselen mot IKT-systemer har økt betydelig de siste årene. Dette gjelder for alle sektorer, og i alle bransjer. Olje- og energidepartementet iverksatte derfor et arbeid med å revidere beredskapsforskriften for energiforsyningen. Den nye "Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap for energiforsyningen" trådte i kraft 1. januar 2013. Forskriften inneholder et eget kapittel om sikring av selskapenes driftskontrollsystem, som er kritisk for å overvåke og styre energiforsyningen. Blant annet er det strenge krav til risikovurderinger, tilgangskontroll og tilgang til systemene fra leverandører. I tillegg er kravene i forskriften differensierte, slik at de viktigste selskapene er underlagt de strengeste sikkerhetskravene. Det er også utarbeidet en omfattende veileder til forskriften, som gir selskapene god og tydelig informasjon om hva som forventes for at kravene i forskriften skal være oppfylt.

Tilsyn og øvelser

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er beredskapsmyndighet, og følger opp selskapene gjennom tilsyn, veiledninger og øvelser. Det er også et utstrakt samarbeid mellom selskapene, myndighetene og interesseorganisasjoner for å øke kompetansen og å utveksle erfaringer og råd om IKT-sikkerhet i energiforsyningen.
Et annet viktig tiltak for å sikre driftskontrollsystemene er at selskapene har plikt til å øve på å håndtere alle former for ekstraordinære hendelser, herunder IKT-hendelser. Tidligere i høst ble det gjennomført en IKT-øvelse i regi av NVE, der de største kraftselskapene deltok. NVE er også i gang med å planlegge "Øvelse Cyber 2015" for å bidra til fortsatt videreutvikling av beredskapen. Denne øvelsen skjer i samråd med blant annet Post- og teletilsynet. NVEs aktive rolle i å utvikle kraftforsynings-beredskapen på IKT-området er viktig.

Responsmiljø for energiforsyningen - KraftCERT

I tråd med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet, har NVE tatt initiativ til et eget responsmiljø for IKT-hendelser i energiforsyningen. På bakgrunn av dette initiativet opprettet Statnett, Statkraft og Hafslund KraftCERT AS. KraftCERT vil tilby overvåkings- varslings- og rådgivningstjenester rundt IKT-sikkerhet, og hovedfokuset vil være sikkerhet i driftskontrollsystem. Alle selskaper i energiforsyningen vil få tilbud om å kjøpe tjenester fra KraftCERT, som etter planen vil være operativ i løpet av første kvartal 2015.
Dette vil etter min mening bli et viktig virkemiddel for å beskytte energiforsyningen og bidra til at selskapene får økt evne og kompetanse til å håndtere IKT-hendelser.
IKT-sikkerhet er viktig i energiforsyningen. Dagens oppdaterte beredskapsforskrift og et kontinuerlig arbeid med tilsyn, øvelser og veiledning bidrar til at sikkerheten i den norske energiforsyningen er god.