Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:162 (2014-2015)
Innlevert: 04.11.2014
Sendt: 04.11.2014
Besvart: 11.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hvordan vurderer statsråden dagens ordning, og hvor mange leierettsavtaler er registrert og i hvilket omfang, etter "Forskrift om leie av vannkraftanlegg" av 25.06.2010, basert på bestemmelsen i industrikonsesjonsloven § 5?

Begrunnelse

Utleie av vannkraftanlegg reiser spørsmål om leietaker eller eier (utleier) svarer for grunnrenteskatt. Olje- og energidepartementet har uttalt/anført i Ot.prp. nr. 66 (2008-2009) avgitt 03.04.2009, at eier skal svare for vannkraftanleggets grunnrenteskatt også ved utleie. Høyesterett har avgitt en rettslig vurdering - i Nordkraft-saken avsagt 02.04.2009 - som viser at leietaker svarer for grunnrenteskatt.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Dagens ordning ble vedtatt av Stortinget i juni 2009. Etter industrikonsesjonsloven § 5 annet ledd kan eier av konsesjonspliktige fallrettigheter inngå avtale om utleie av kraftverk for en periode på inntil 15 år. Slike avtaler må godkjennes av departementet. Foreløpig har ikke departementet hatt noen konkrete leieavtaler til behandling.
I begrunnelsen for representantens spørsmål er det tatt opp enkelte problemstillinger om grunnrentebeskatning. Dette er i hovedsak skatterettslige problemstillinger som må rettes til finansministeren.