Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:163 (2014-2015)
Innlevert: 04.11.2014
Sendt: 05.11.2014
Besvart: 11.11.2014 av statsminister Erna Solberg

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Er spesialrådgjevar Marit Berger Røsland og spesialrådgjevar Kim Traavik med i beredskaps- og sikkerhetselementet på SMK, er rolla til statssekretær Laila Bokhari no delvis endra, jf. sitat frå Statsråd Vidar Helgesen om at Berger Røsland kjem til å følgje justissaker, kven andre utgjør dette beredskaps- og sikkerhetselementet og kva konkret jobbar elementet med?

Begrunnelse

Av VG 02.11.14 kan me lese at Statsministerens Kontor har tilsett ein spesialrådgjevar, Kim Traavik, med særskilt ansvar for samfunnstryggleik og beredskapssaker. Statsråd Vidar Helgesen er òg sitert på at statssekretær Marit Berger Røsland "vil følge utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt saker på justisområdet". Eg viser difor til svar frå Statsministeren til skriftleg spørsmål Dokument nr. 15:130 (2013-2014), der statsministeren skriv at:

"Laila Bokhari er utnevnt som statssekretær ved SMK. I tillegg til de alminnelige oppgavene som tilligger statssekretærene ved kontoret, skal Bokhari ha særskilt oppmerksomhet på sikkerhets- og beredskapsarbeidet innenfor alle departementenes områder."

Viser òg til Statsministeren sitt svar på skriftleg spørsmål Dokument nr. 15:184 (2013-2014) der ho skriv at "Laila Bokhari inngår i beredskaps- og sikkerhetselementet ved SMK".
Statsministeren har vald å føre ein høg, offentleg profil på det såkalla beredskaps- og sikkerhetselementet på SMK, og allereie delvis gjort greie for dette i tidlegare skriftlege spørsmål. Det er difor naturleg at dette vert fylgt opp med naudsynte nye presiseringar frå Statsministeren.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: I tråd med Grunnloven og lang konstitusjonell praksis bestemmer regjeringen selv hvordan den organiserer sitt arbeid, herunder hvordan statsministeren organiserer sitt kontor. Den interne arbeidsfordelingen i hvert enkelt departement og ved Statsministerens kontor vil avhenge av de til enhver tid løpende oppgaver og det kan raskt skje endringer i oppgaveporteføljen både for den politiske staben og embetsverket. Det er et viktig bakteppe for mitt svar på representantens spørsmål.
Som redegjort for i mitt svar 28. november 2013 på spørsmål nr. 130 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Tajik og mitt svar i spørretimen 26. mars 2014 er Statsministerens kontor styrket med henblikk på å gi meg bedre oversikt og innsikt i utfordringene og mulighetene i norsk beredskap.
Sikkerhets- og beredskapselementet ved SMK omfatter flere punkter: En økt beredskapsoppmerksomhet hos meg og regjeringskollegiet, en særskilt statssekretær
med beredskap som hovedansvar, og økt kunnskap ved SMK gjennom kortidsengasjementer av sentrale fagpersoner på beredskap.
Marit Berger Røsland ble utnevnt til statssekretær på SMK 17. oktober 2014. Hun vil blant følge internasjonale- og forsvarsspørsmål samt saker på justisområdet. Statssekretær Laila Bokhari fortsetter arbeidet med beredskap, men vil konsentrere enda mer av sin tid i arbeidet mot radikalisering. Det har blitt stadig tydeligere at et av de viktigste elementene for å hindre terror er å styrke arbeidet med å forebygge hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme må ses i en bred kontekst.
Videre er det som en del av embetsverket ved Statsministerens kontor opprettet et engasjement som spesialrådgiver fra 1. september 2014. Engasjementet skal sikre kapasitet til å gjøre vurderinger av overordnede, langsiktige og tverrgående spørsmål. Dette vil blant annet være spørsmål knyttet til om dagens organisering av beredskapstjenestene gjør oss best mulig i stand til å møte dagens trusselbilde og beredskapsutfordringer, og problemstillinger knyttet til hvilken risiko vi som samfunn bør beskytte oss mot.