Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:168 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Den kvenske avisa Ruijan Kaiku har vært gitt ut siden 1995. Ruijan Kaiku er en avis som bruker tre språk; kvensk, finsk og norsk.
Kan statsråden svare på om de har planer om å gi tilstrekkelig statsstøtte til avisen slik at avisen kan bli en ukeavis slik intensjon er i Stortingets vedtak i behandlingen av St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining fra Kultur- og kirkedepartementet står det under punkt 10.3.2.8 "Tiltak innanfor kultur- og mediesektoren: Det har elles vore arbeidt med å leggja til rette for at den einaste kvenskspråklege avisa i Noreg - Ruijan Kaiku (Gjenklang frå Noreg) - kan utviklast til ei vekeavis."

Videre heter det: "Denne føresetnaden er ikkje teken med i tildelingsbrevet for 2008, men departementet legg likevel til grunn at føresetnaden står fast, og at Kulturrådet vil prioritera støtte til den kvenske avisa. I dei årlege statsbudsjetta kan dessutan departementet øyremerkja ein talfesta auke i den aktuelle løyvinga til Norsk kulturråd til prioriterte formål.
Departementet vil på denne måten ta sikte på å trappa opp tilskotet til den kvenske avisa dersom det elles kan liggja til rette for overgang til vekeavis."

I forslaget til statsbudsjettet fra 2015 så ser vi følgende:

Kulturdepartementet Kap. 326 Kr. 1.138.000

Under kommunal og moderniseringsdepartementet finner vi ikke lenger en egen bevilgning til Ruijan Kaiku, men under post 70 Tilskudd til nasjonale minoriteter finner vi teksten:

"Av en total ramme på 8 mill. kroner ble det i 2013 gitt 5,1 mill. kroner i grunnstøtte til ulike organisasjoner og 2,9 mill. kroner i prosjektstøtte. Tilskudd til drift av avisen Ruijan Kaiku, Storfjord språksenter og Halti kvenkultursenter er inkludert i prosjektstøtten. Arbeidet med å legge til rette for oppbygging og utvikling av de nasjonale minoritetenes organisasjoner vil videreføres i 2015. Det foreslås at 2,6 mill. kroner av bevilgningen på posten overføres til kap. 567 Nasjonale minoriteter, post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur, jf. omtale under post 73 Tilskudd til kvensk språk og kultur. Samlet foreslås det en bevilgning på 6,9 mill. kroner på posten i 2015."

Det er skapt tvil om avisen må søke på midler i konkurranse med andre tiltak. Dette øker usikkerheten rundt finansiering av avisens drift.

Dermed synes det som at det kvenske folkets og Stortingets ønske om å øke utgivelsene slik at Ruijan Kaiku kan bli en ukeavis, ikke blir en realitet i 2015. Jeg ber om en avklaring på den usikkerheten som er skapt gjennom å forstå årets budsjettforslag.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: I språkmeldingen som regjeringen Stoltenberg II la fram i 2008, står det at departementet ville ta sikte på å trappe opp tilskuddet til Ruijan Kaiku dersom det ellers kunne ligge til rette for overgang til ukeavis, jf. St.meld. nr. 35 (2007–2008), s. 228. I det siste budsjettforslaget fra regjeringen Stoltenberg II var Ruijan Kaiku oppført med et tilskudd fra Kulturdepartementet for 2014 på vel 1,1 mill. kroner. Dette forslaget ble opprettholdt uendret av vår regjering og er foreslått videreført på samme nivå i budsjettforslaget for 2015. Tilskuddet til Ruijan Kaiku fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 er også foreslått opprettholdt på samme nivå som i år.
Ruijan Kaiku er en del av den infrastrukturen som kan bidra til å opprettholde kvensk språk og kultur i Norge. Av den sist mottatte årsrapporten framgår det at Ruijan Kaiku i 2013 kom ut med til sammen ti aviser. Overgang til ukeavis vil ifølge de siste års budsjettsøknader kreve en budsjettøkning som tilsvarer nærmere en firedobling av nåværende statstilskudd fra Kulturdepartementet. Dette vil være en betydelig økning, og jeg kan ikke i noe fall gi forhåndssignaler om den type påplusninger til bestemte formål. Størrelsen på tilskuddet til Ruijan Kaiku må på vanlig måte vurderes i det enkelte års budsjettforberedelser.