Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2014-2015)
Innlevert: 05.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan stiller helseministeren seg til at kvinner som søker abort kan få over 50 mil i reisevei for å møte i nærmeste abortnemnd?

Begrunnelse

Ifølge Dagens Medisin 17.10.14 foreslår Helsedirektoratet å legge ned 20 abortnemnder. Dette vil føre til lengre reisevei for mange abortsøkende kvinner. Hvis forslaget blir gjennomført, vil blant annet nemnda i Hammerfest forsvinne med den følge at kvinner i Vest-Finnmark som søker abort etter uke 12 må reise til Kirkenes. Mellom Hammerfest og Kirkenes er det rundt 50 mil.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Daværende helseminister ga 16. mai 2012 Helsedirektoratet i oppdrag å sette ned en uavhengig ekspertgruppe som skulle gå gjennom regelverket og praksis knyttet til senaborter.
Gruppen skulle blant annet gjennomgå praksis og saksbehandlingen i primærnemndene og vurdere om det er behov for tiltak for å bedre saksbehandlingen.
Ekspertgruppen la frem sin innstilling 8. april 2013. På grunn av betydelige forskjeller i saksbehandlingspraksis, var en av gruppens anbefalinger å redusere antall primærnemnder fra 34 til under 17. I fastsettelsen av antall nemnder burde det tas hensyn til både antall saker som hver nemnd skal behandle og geografisk spredning.
Helse- og omsorgsdepartementet ba i brev 24. september 2013 Helsedirektoratet drøfte dette forslaget med de regionale helseforetakene, blant annet hvilke nemnder det eventuelt kan være aktuelt å legge ned og hvilke konsekvenser eventuelle nedleggelser kan få for kvinnene.
I brev 13. oktober i år la Helsedirektoratet fram sine anbefalinger overfor departementet. Jeg vil nå vurdere disse forslagene. Som både ekspertgruppen og Helsedirektoratet har understreket, vil geografisk spredning og kvinners reisevei være sentrale temaer i vurderingen av en eventuell reduksjon av antall abortnemnder.
Etter Helsedirektoratets anbefaling skal antall sykehus som utfører svangerskapsavbrudd ikke reduseres. En eventuell reduksjon av antall abortnemnder vil derfor kreve en endring i abortforskriften § 11 og en forutgående høring.