Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:178 (2014-2015)
Innlevert: 06.11.2014
Sendt: 06.11.2014
Besvart: 13.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Ifølge Kommunal Rapport 30/10-14 holder Husbanken tilbake hele tilskuddet til utbygging av heldøgns- omsorgsplasser dersom kommunene ikke tar i bruk alle plassene som er omsøkt. Time kommune mener de taper 20 millioner på ledige plasser. Ifølge Husbanken er det en forutsetning for utbetaling av tilskudd at alle plassene blir tatt i bruk innen seks måneder.
Er dagens ordninger fleksible nok, hvor mange søker utsettelse og hvilken informasjon får kommunene om ordninger og risiko ved søknad om tilskudd?

Begrunnelse

Time kommune har opplevd endret etterspørsel av heldøgns omsorgstilbud i fra bygging av nye plasser ble planlagt og til prosjektet sto ferdig. Kommunen har lagt om tjenestetilbudet i retning mer hjemmebaserte tjenester. Det vil være et stort økonomisk problem for kommuner det gjelder om hele tilskuddet holdes tilbake dersom ikke alle plasser blir tatt i bruk innen et halvt år.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Tilskuddet skal gi kommunene bedre forutsigbarhet, og mulighet for langsiktig planlegging av investeringene i omsorgssektoren. Investeringstilskuddet tildeles kommunene, da det er kommunen som gjennom sitt ”sørge for”-ansvar har plikt til ”å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift.” Det er altså lagt til grunn i ordningen at det er kommunene som er nærmest til å vurdere sin befolknings behov, og dermed nærmest til å planlegge, søke om og motta tilskudd.
Kommunene kan søke om tilskudd til både oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. En viktig del av målet i tillegg til å fremskaffe flere plasser, er å heve kvaliteten på det eksisterende botilbudet til personer med behov for heldøgns omsorg. Kommunene har derfor også mulighet til å søke om tilskudd til å utbedre og fornye eksisterende botilbud.
Det er Husbanken som forvalter investeringsordningen. Husbanken opplyser at saksgangen i tilskuddsordningen er lagt opp slik at kommunene først kommer med en forespørsel med grunnleggende informasjon om prosjektet. I etterkant av forespørselen innkalles kommunen til et oppstartsmøte sammen med fylkesmannen hvor Husbanken orienterer om ulike sider ved ordningen, slik som tilskuddssatser, utmålingsregler, hva ordningen omfatter mv. I oppstartsmøtet gjennomgås også regler for utbetaling. I forespørselen må kommunene oppgi antatte datoer for oppstart og ferdigstillelse, og disse følges opp gjennom prosjektperioden.
Til den konkrete saken om Time kommune opplyser Husbanken at kommunen ikke har søkt om utbetaling, men at de per e-post er informert om at det er uproblematisk å utsette innflyttingen.
Jeg oppfatter at Husbanken håndterer regelverket for ordningen fleksibelt, og at dagens løsninger gir kommunene et nødvendig handlingsrom. Husbanken opplyser om at kommunene i dag har mulighet til å søke om utsettelse og delvis utbetaling av tilskudd. I praksis blir dette i stor grad imøtekommet av Husbanken. Eventuelle avvik, for eksempel knyttet til når plassene skal tas i bruk, håndteres i dialog med kommunene når de oppstår.
Vi har styrket investeringstilskuddet betydelig med om lag 1,85 mrd. kroner i 2014. Vi har med denne styrkingen sørget for at staten tar et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten. Jeg mener derfor at kommunene nå er gitt svært gode vilkår for å foreta nødvendige investeringer i sitt tilbud til personer med behov for heldøgns tjenester.
Jeg er opptatt av at regelverket for statens ordninger skal være enkelt, forutsigbart og mulig å håndtere på en fleksibel måte. Samtidig er jeg opptatt av å forvalte statlige tilskuddsmidler slik at de nyttes i tråd med de formål Stortinget har bestemt. Jeg vil derfor være varsom med å innføre en praksis som gjør at investeringsordningens mål om å øke og fornye tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, ikke oppfylles. Husbanken opplyser at man per i dag ikke har noen søknader til behandling om utsettelse av utbetaling av tilskudd. Dersom det fremover skulle vise seg at slike saker ikke kun kan håndteres i dialog med kommunene og etter søknad, vil jeg vurdere tilpasninger i ordningen.