Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:183 (2014-2015)
Innlevert: 06.11.2014
Sendt: 07.11.2014
Besvart: 14.11.2014 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvor stort er provenytapet for kommunene som følge av regjeringens foreslåtte kutt i formuesskatten, og hvordan er dette foreslått kompensert?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringens forslag til budsjett for 2015 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner, målt i forhold til anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2014 til 2015 anslås til 4,4 mrd. kroner. I disse anslagene er det tatt hensyn til de foreslåtte endringene i formuesskatten.
Regjeringen har foreslått å redusere den statlige satsen i formuesskatten med 0,25 prosentpoeng til 0,05 pst. i 2015, mens den kommunale satsen er foreslått holdt uendret på 0,7 prosent. Bunnfradraget foreslås økt fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner (2,4 mill. kroner samlet for ektepar). Det er også foreslått endringer i verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom for å redusere forskjellene mellom ulike formuesobjekter, jf. nærmere omtale i Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015.
Av de overnevnte endringene i formuesbeskatningen er det særlig forslaget om å øke bunnfradrag som isolert sett trekker kommunenes skatteinntekter ned. Fylkeskommunene har ikke formuesskatt og påvirkes derfor ikke. I en vurdering av de samlede virkningene for kommuneøkonomien må en også ta hensyn til de øvrige forslagene i personbeskatningen. Regjeringens forslag til skatteopplegg anslås isolert sett å trekke kommuneforvaltningens skatteinntekter ned med 630 mill. kroner i 2015, fordelt med 580 mill. kroner på kommunene og 50 mill. kroner på fylkeskommunene.
Når de kommunale og fylkeskommunale skatteørene fastsettes må en bl.a. se hen til virkningene av skatteopplegget på kommunesektorens skatteinntekter. For å opprettholde skatteandelen på 40 pst. foreslås det i budsjettet at kommunesektorens skattører reduseres litt fra 2014 til 2015, jf. nærmere omtale i avsnitt 3.3 i Nasjonalbudsjettet 2015. Dersom kommunesektorens skatteinntekter ikke hadde blitt påvirket av endringene i formuesskatten, måtte den kommunale skattøren ha blitt satt noe mer ned for å holde inntektsveksten innenfor den foreslåtte rammen og skatteandelen på 40 pst.