Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:189 (2014-2015)
Innlevert: 10.11.2014
Sendt: 10.11.2014
Besvart: 17.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Regjeringen foreslår 1 931 794 000 kroner i driftsmidler på Utenriksdepartementets budsjett for 2015. Dette er en økning på 137 332 000 kroner sammenliknet med 2014.
Hva er begrunnelsen for økningen i driftsmidler?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: De viktigste årsakene til økningen i budsjettforslaget på kap. 100, post 01 for 2015 er av teknisk karakter, som følger:

- Inndekning av økte utgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014, prisstigning og endrede valutakurser for utenriksstasjonene (90 mill. kroner).
- Styrking av ID-kontroll i utlendingsforvaltningen og styrking av det sikkerhetspolitiske arbeidet i departementet (totalt 13 mill. kroner).
- Økning i driftsbudsjettet på 83 mill. kroner for å ivareta økt arbeidsmengde på utlendingsfeltet som følge av forventet økning i antall oppholds- og visumsaker ved utenriksstasjonene samt mer realistisk budsjettering av refusjoner for spesialutsendinger mv. Økningen påvirker ikke budsjettbalansen ettersom inntektene under kap. 3100 Utenriksdepartementet økes tilsvarende.

Det er også foreslått enkelte reduksjoner under posten som i hovedsak gjelder:

- Produktivitetsgevinst på 0,5 pst (9 mill. kroner)
- Omlegging knyttet til ny momsreform fra 1. januar 2015 (35 mill. kroner)
- Enkelte andre justeringer, herunder overføringer av bevilgninger/tiltak til andre departementer (5 mill. kroner).