Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:195 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 11.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Nav-ekspertutvalget la 15. september 2014 fram sin første delrapport.
Hvilke av forslagene mener statsråden det er mulig å iverksette allerede i 2015, og hvilke av disse vil kunne leveres innenfor budsjettrammene til prosjekt 1 av IKT-moderniseringen i Nav?

Begrunnelse

Ekspertutvalget fokuserer på bedre brukertjenester, løsninger som gir brukerne av Nav bedre oversikt over egen sak og bedre IKT-løsninger. Statsråden ga ved mottakelse av rapporten uttrykk for at han ville følge opp og iverksette raskt. Allerede under forrige regjering ble det varslet om at det var oppstått en del usikkerheter rundt IKT-prosjektet. Under nåværende regjering ble det foretatt en omorganisering av IKT-moderniseringen for å bidra til bedre styring og raskere resultater. Det er viktig for både brukere, ansatte og Navs omdømme at saksgangen blir forenklet så raskt som mulig.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Ekspertgruppen som gjennomgår arbeids- og velferdsforvaltningen la frem sin delrapport 15. september 2014. Delrapporten inneholdt en rekke forslag til tiltak for å bedre brukernes møte med forvaltningen. Etter en dialog mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektorat ble det 23.10.14 sendt et supplerende tildelingsbrev, der departementet ga oppdrag om de forslag i delrapporten som skal prioriteres først. Departementet ba i samme brev også om direktoratets vurdering av ekspertgruppens øvrige forslag, slik at dette kan inngå i vurderingene om hvilke prioriteringer som skal legges til grunn i tildelingsbrevet for 2015.
Arbeids- og velferdsdirektoratets tilbakemelding er at oppdragene i supplerende tildelingsbrev kan iverksettes i 2014 og 2015, uten at det i vesentlig grad går på bekostning av andre utviklingstiltak. Dette gjelder tiltakene pilot for fast kontaktperson for foreldre med alvorlig syke barn, årlig brukermelding i årsrapportene fra etaten, vurdere om det sentrale brukerutvalget bør ledes av en brukerrepresentant, informasjon om reell saksbehandlingstid på nav.no og raskere skanning av sykmeldingsblankettens del d.
Oppdragene som ble gitt i det supplerende tildelingsbrevet berører således ikke leveransene i Prosjekt 1 av IKT-moderniseringsprogrammet, og heller ikke arbeidet med planleggingen av den videre moderniseringen. Som representanten Christoffersen er opptatt av i sin begrunnelse for spørsmålet, ble Prosjekt 1 i IKT-moderniseringen replanlagt våren 2014 etter at det sommeren 2013 ble besluttet å utvikle ny uføretrygd ved gjenbruk av pensjonsløsningen Pesys. For å sikre iverksettelse av ny uføretrygd 1.1.15 ble også omfanget av Prosjekt 1 noe redusert i forbindelse med denne replanleggingen. Flere av de brukerrettede tjenestene som var planlagt utviklet i Prosjekt 1 skal imidlertid leveres av prosjektet i 2014 og 2015 innenfor budsjettrammen (jf. Prop. 93 S 2013-2014). Dette er tiltak som i stor grad gir forbedringer i tråd med ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger. Prosjekt 1 leverer nå bl.a. automatisert behandling og selvbetjening for uføre, selvbetjening for innsending av krav om dagpenger, innsyn i egen sak og dialog bak sikker sone som gir mulighet for spørsmål og svar om egen sak over nett. Det er også utviklet ny arbeidsflate for ansatte som gir saksbehandlere og veiledere bedre og mer helhetlig oversikt i dialogen med brukerne. Nav.no er forbedret med vekt på enkel og brukervennlig informasjon, forenklet påloggingsflyt og bruk av ID-porten samt at alle tjenester er samlet på Ditt NAV.
Planleggingen av det videre moderniseringsarbeidet pågår nå for fullt med vekt på raskest mulig utvikling av automatisert saksbehandling, selvbetjening der det er hensiktsmessig og god informasjon til brukerne.