Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:196 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 11.11.2014
Besvart: 20.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Det vises til TV2 21 nyhetene datert 10.11.14 hvor statsråden uttalte at regjeringen er i gang med å hente inn etterslepet når det gjelder skred og flomsikringsprosjekter. Etterslepet er ifølge NVE på 2,6 MRD kroner. Økningen fra regnskap 2013 til foreslått samlet tiltak i 2015 er på knappe 4 millioner kroner når det gjelder tilskudd til flom- og skredforebygging.
Når forventer statsråden etterslepet er tatt inn?

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Flom og skred er naturlige prosesser, og vi må leve med faren for at flom og skred kan skje. Spørsmålet er hvordan vi skal leve med disse farene, jf. Innst. 358 S (2011-2012) og Meld. St. 15 (2011-2012) om flom og skred.
Flommen på Vestlandet i høst er en av flere flomhendelser de siste årene som tydelig viser behovet for å forebygge flom- og skredskader. Flommen viser samtidig at det er vanskelig å forutse hvor og når en flom kan inntreffe, og skadeomfanget den medfører. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører nå et krevende arbeid for å få oversikt over skadeomfang og nødvendige tiltak for hindre nye skader etter flommen på Vestlandet.
NVE har det statlige forvaltningsansvaret for forebygging av skader som følge av flom og skred. Ved prioritering mellom sikringsprosjekter, prioriterer NVE prosjekter som samlet gir størst nytte i forhold til kostnadene. Forutsetningene som ligger til grunn i disse vurderingene er naturlig nok usikre og vil endres over tid. NVEs arbeid med faresonekartlegging gir gradvis en bedre oversikt over hvilke områder som er fareutsatt og hvor tiltak bør prioriteres.
For 2015 foreslår regjeringen å bevilge 152,9 mill. kroner til flom- og skredsikringstiltak i regi av NVE (kap. 1820, post 22). Saldert budsjett 2014 var på 161,1 mill. kroner. Dette inkluderer en engangsbevilgning på 25 mill. kroner til ferdigstillelse av tiltak etter flommen på Østlandet i 2013, samt merverdiavgift på om lag 13,5 mill. kroner. Korrigert for engangsbevilgningen og at merverdiavgift fra 2015 skal føres på egen budsjettpost, innebærer regjeringens forslag at bevilgningene til sikringstiltak økes med om lag 30 mill. kroner fra 2014 til 2015. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble det dessuten bevilget 50 mill. kroner ekstra til opprydning, reparasjon av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak etter flommen på Østlandet i fjor.
Det er et stort behov for sikringstiltak. NVE har i sitt arbeid gjort anslag på samlede kostnader for sikringstiltak som NVE har oversikt over, både planlagte og ikke planlagte. Planleggingsbehov, gjennomføringstid og kapasitetshensyn, i tillegg til de økonomiske rammene, bidrar til at det ikke vil være realistisk å gjennomføre alle disse tiltakene de nærmeste årene. Regjeringen gir imidlertid arbeidet prioritet, og bevilgningene til sikringstiltak har derfor økt under denne regjeringen. Framtidige bevilgninger til flom- og skredforebygging vil bli vurdert i arbeidet med de årlige budsjettene.