Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:197 (2014-2015)
Innlevert: 11.11.2014
Sendt: 11.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I en serie saker har Aftenbladet avdekket eierforhold og selskapsstruktur der eier/rektor av privatskolen Akademiet i Sandnes bruker offentlige midler til å kjøpe tjenester fra selskaper der hans kone er daglig leder og de begge er medeiere, samt at lærere og sensorer har følt seg presset av rektor å endre karakterer. Potensielt er dette millioner offentlige kroner på avveie.
Vil statsråden ta initiativ til granskning av forholdene og vise at han mener alvor med at misbruk av offentlige midler skal straffes?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanningsdirektoratet åpnet i 2012 tilsyn med Akademiet Sandnes AS. Samtidig ble det åpnet tilsyn med de andre skolene i Akademiet-kjeden og Bergen Private Gymnas – til sammen syv skoler. Disse skolene er alle godkjent etter privatskoleloven. Privatskoleloven stiller krav til hvordan statstilskuddet og skolepengene skal brukes, og bestemmer at alle midlene skal komme elevene til gode. Det er forbudt å ta utbytte. Loven forbyr ikke handel med nærstående, men det er et krav at dette skjer på markedsmessige vilkår.
Ifølge tilsynsrapporten har Akademiet Sandnes AS gjennom handel med nærstående selskaper hatt kostnader på kroner 1 423 000,- som ikke har kommet elevene til gode. Dette er i så fall i strid med privatskoleloven, og direktoratet har i vedtak våren 2014 krevet dette beløpet tilbakebetalt. Vedtaket er påklaget, og saken er nå til behandling i departementet. Jeg tar sikte på å avgjøre Akademiet-klagesakene før jul. Jeg kan derfor på det nåværende tidspunkt ikke gå nærmere inn i spørsmål som angår disse klagesakene.
Tilsyn med skoler godkjent etter privatskoleloven er viktig for å sikre at statstilskuddet og skolepengene brukes etter formålet, og kommer elevene til gode. Gitt at det nylig er gjennomført tilsyn med Akademiet Sandnes AS, og at dette fortsatt er under oppfølging, ser jeg ikke grunn til noen videre granskning av skolen.
For øvrig vil jeg også vise til at Regjeringserklæringen slår fast at friskoler fortsatt ikke skal kunne betale utbytte til eierne. I forslaget til ny friskolelov som nå er på høring blir utbytteforbudet understreket og presisert, og det foreslås også nye krav til innsyn og økt dokumentasjonsplikt, samt en karantenebestemmelse som gir tilsynsmyndigheten anledning til å ilegge karantene ved alvorlige lovbrudd.