Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:205 (2014-2015)
Innlevert: 12.11.2014
Sendt: 12.11.2014
Besvart: 20.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil Statsråden vurdere å utvide kontrollmulighetene også ved overfart til sjøs mellom to land, der dette er hensiktsmessig?

Begrunnelse

Regjeringen vil ha en økt kontrollvirksomhet av tungbil ved grense-passeringer. Da ferjeankomster også er grensepassering, vil det være begrensede muligheter for å kontrollere f.eks. dekk, førerkorts gyldighet, førers identitet, feillasting, vinterutstyr, brikke osv. ved ilandkjøring. På grunn av mangel på parkeringsareal i kaiområdet samt mangel av tid/utstyr for grundigere kontroller, kjører dessverre mange vogntog ut på norske veier med feil og mangler som kunne ha vært unngått. Det kunne derfor tenkes at en større del av kontrollen kunne vært gjennomført ombord på ferjene, hvor en langt bedre undersøkelse kunne vært foretatt, da man har flere timer til rådighet hvor både sjåfør og bil er tilgjengelig. Videre ville blant annet utstyr for scanning av papirer vært tilgjengelig for en obligatorisk kontroll under overfarten.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg setter pris på representanten Michaelsens engasjement for trygge veier. Regjeringen har stort trykk på arbeidet med kontroll av tunge kjøretøy. Vi arbeider bredt og med en rekke tiltak for å styrke trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten og bidra til sunne konkurransevilkår i transportbransjen.
Jeg vil særlig trekke frem at kontrollvirksomheten generelt er betydelig styrket og spisset, blant annet med en firedobling av kontrollvolumet forrige vinter sammenlignet med vinteren 2012/13. Krav om vinterdekk på alle aksler for tunge kjøretøy og deres tilhengere trer i kraft fra 1. januar 2015, og det vil også bli fremmet lovforslag om utvidet adgang til å holde tilbake kjøretøy der føreren har brutt eller står i fare for å bryte bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. I tillegg har jeg tatt initiativ overfor EU-kommisjonen og europeiske land som kan tenkes å ha lignende vinterutfordringer til å styrke yrkessjåføropplæringen mht. kompetansen til å kjøre på glatte veger.
Kontrollaktiviteten er strategisk innrettet og med fokus på steder og tider vi får best effekt. Blant annet kontrolleres det et stort antall kjøretøy på grenseovergangene, herunder på fergekaiene. Kontrollene utføres i samarbeid med tollvesenet som er delegert myndighet til også å foreta enkle kontroller av vinterutrustning på tunge kjøretøy, og vi ser på hvordan dette samarbeidet kan videreutvikles.
Vi får mange tilbakemelding fra transportbransjen om at de i hovedsak er positive til økt kontrollaktivitet, fordi det oppfattes som nødvendig for en ryddig konkurranse i bransjen. Det er samtidig ikke ønskelig at de seriøse transportørene skal få betydelig tidskostnader ved gjennomføring av kontroll. Jeg ser at det kan være utfordringer knyttet til kontroll ved fergeanløpene bl.a. på grunn av mange kjøretøy og knappe parkeringsareal. Jeg er positiv til å vurdere om noen kontrolloppgaver kan flyttes fra ferjeleiet. Kontroll under overfart til sjøs reiser dog flere utfordringer av rettslig, praktisk og sikkerhetsmessig karakter.