Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:206 (2014-2015)
Innlevert: 12.11.2014
Sendt: 12.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Avinor har valgt å forlenge avtalen om salg av taxfree med Travel Retail Norway AS på Gardemoen frem til 31.12.2022. Det samme for Flesland. Begge steder uten en åpen anbudskonkurranse. Det er uklart om avtalene går utover Avinor sin konsesjon på disse to flyplassene.
Kan Avinor inngå avtaler utover sin konsesjonsperiode og hva ligger i de to avtalene vedr. oppsigelse dersom myndighetene endrer rammevilkår?

Begrunnelse

Avinor skal i størst mulig grad være selvfinansiert gjennom inntekter fra sivil luftfart, flysikringstjeneste og annen forretningsvirksomhet i tilknytning til flyplassene. Internt i selskapet skal det skje en samfinansiering mellom bedriftsøkonomiske lønnsomme og ulønnsomme enheter.
Avinors forretningsvirksomhet er i stor grad knyttet til flyplasshoteller, parkeringsanlegg, avgiftsfritt salg og utleie av arealer til servering og andre servicetilbud.
Daværende samferdselsminister Kleppa opplyste Stortinget 2.des 2012 at Avinor konsernet hadde nesten 7,9 milliarder kr i driftsinntekter, derav i underkant av 2 mrd. fra taxfree. Avinors økonomidirektør oppgir at inntektene fra duty free salget utgjør 2,3 mrd. for 2013, derav 0,7 fra inntekter fra alkoholsalg fra de 5 største flyplassene.
Selskapene Travel Retail Norway as og Airport Travel Retail som driver tax free - handel på norske flyplasser, hadde i 2013 årsoverskudd etter skatt på 180,8 og 44,9 mill.kr. Samlet overskudd de siste 5 år har vært på 1,2 mrd. kr. Det er betydelige beløp. Det er derfor underlig at en så lukrativ ordning ble forlenget uten at andre ble invitert til å delta i en anbudskonkurranse om taxfreesalget.
Det ville kanskje også gitt økte inntekter til Avinor og mindre overskudd til utenlandske eiere. Det er lite praksis i det offentlige at så omfattende avtaler ikke blir lyst ut, og at samme driver får videreført en avtale i 18 år.
Når først avtalene er inngått er det betimelig å få vite om det er gitt forbehold om konsesjonsperiode og at myndighetene kan endre rammevilkårene. Ber om at avtalene blir gjort offentlig tilgjengelig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Avinor AS har inngått kontrakt med Travel Retail Norway AS (heretter kalt TRN) om utleie av arealer til avgiftsfritt salg ved de største lufthavnene i Norge, herunder Oslo lufthavn og Bergen lufthavn. Avinor har opplyst at kontrakten med TRN ble inngått i 2005 etter en internasjonal konkurranse. Kontrakten er senere utviklet og reforhandlet flere ganger, senest vinteren 2012/13 med bakgrunn i utbygging av ny terminal (T2) ved Oslo lufthavn.
Når representanten Grung skriver at ” underlig at en så lukrativ ordning ble forlenget uten at andre ble invitert til å delta i en anbudskonkurranse om taxfreesalget”, så er det verdt å minne om at representanten Grungs parti satt i regjering da avtalen ble inngått. Daværende regjering var i media ikke kritisk til avtalen, og jeg minner om at daværende regjering utvidet tax free ordningen 1. juli 2006.
Avinors lufthavner i Oslo og Bergen har gyldig konsesjon frem til henholdsvis 22. desember 2030 og 7. mai 2033. Kontrakten med TRN utløper 31. desember 2022. Avinor har opplyst at avtaleperioder for kommersielle avtaler ikke nødvendigvis må følge konsesjonsperioder for lufthavnene. Jeg vil i denne sammenheng vise til at ansvaret for å inngå og forvalte kommersielle kontrakter innenfor norske lover og regler, tilligger styret og ledelsen i Avinor.
Når det gjelder spørsmålet om adgang til oppsigelse av kontrakten før 31. desember 2022, har Avinor opplyst at kontrakten med TRN vil kunne heves av en av partene ved et offentlig vedtak om endring/avvikling av ordningen med avgiftsfritt salg.