Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til statsministeren

Dokument nr. 15:212 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av statsminister Erna Solberg

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Prosessindustrien i Nordland eksporterer for ca. 12 milliarder pr år og sysselsetter flere tusen. Industrien er et viktig grunnlag for videreutvikling av klimavennlig teknologi.
Hvorfor er det viktigere å transportere energien enn å videreforedle den nært produksjonsstedet, på hvilken bakgrunn hevder statsministeren at det økonomiske tyngdepunktet er flyttet nordover og hvor mener hun det økonomiske tyngdepunktet i nord er?

Begrunnelse

Denne uken la statsministeren fram regjeringens statusrapport om nordområdene, "nordkloden". Statsministeren vektla i sine presentasjoner betydningen av næringslivet og mulighetene for videreutvikling. Dette er også fremhevet som et av de prioriterte områdene til regjeringen i rapporten.
Prosessindustrien er en av de aller viktigste næringene i Nord-Norge. Den videreforedler ren elektrisk kraft til viktige eksportvarer med høyere verdi. Det er rom for både å videreutvikle dagens prosesser og å starte opp nye kraftkrevende produksjoner, som f.eks. magnesiumsverk eller datalagringssentra.
Statsministeren er sitert hos NRK på at "Transport av energien er den største utfordringen i nord." Dette er en helt annen strategi enn å satse på videreforedling av kraft nært produksjonsstedet.
Nordland er det klart viktigste eksportfylket i landsdelen.
Prosessindustri, fiskeri, leverandørindustri og havbruk er viktige sektorer. Statsministeren er også sitert hos NRK på "Det økonomiske tyngdepunktet er flyttet lenger nord. Finnmark er et helt annet fylke i dag enn for 10 år siden."
Det har heldigvis vært en betydelig utvikling i hele landsdelen de siste 10 årene, også i Finnmark. Det er likevel uklart på hvilket grunnlag statsministeren bygger sitt utsagn på.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: 1.
I min presentasjon av regjeringens statusrapport om Nordområdene-«Nordkloden» - vektla jeg at det økonomiske tyngdepunktet er flyttet nordover.
Med det mener jeg at det økonomiske tyngdepunktet i Norge er flyttet nordover mot de tre nordligste fylkene. De siste oppdaterte fylkesvise tallene fra SSB viser at veksten i verdiskapningen (bruttoproduktet per innbygger), har vokst raskere i de tre nordligste fylkene enn landsgjennomsnittet. I perioden 2000-2011 har bruttoproduktet økt med 73 % i Norge. I Finnmark har veksten i verdiskaping vært på 95 %, i Nordland 84 % og Troms 81 %.

2.
Når det gjelder spørsmålets påstand om at det er viktigere å transportere energien enn å videreforedle den nært er det en uttalelse jeg aldri har gitt, og som jeg stiller meg uforstående til. Regjeringen er opptatt av både å utvikle prosessindustrien i Norge videre, gjennom gode rammevilkår, samt betydelig styrking av klimafond og miljøteknologiordningen i budsjettet.
Det er mulig spørsmålsstilleren bygger på uttalelsen om at verden trenger mer energi fordi verdens befolkning utvikler seg. Mye av denne energien finnes nord for polarsirkelen. At den største utfordringen for Nord-Norge er transport av energien knytter seg til å få energien ut til de viktigste markedene hvor etterspørselen øker med utgangspunkt i grunnleggende velferdsutvikling for de fattigste.