Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:217 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 21.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva kan statsråden gjøre for å håndheve lovgivningen for taxinæringen, og hvordan kan statsråden bidra til at politiet prioriterer å etterforske og straffeforfølge ulovlig pirattaxivirksomhet?

Begrunnelse

Piratkjøring er en utfordring for taxinæringen. Dette er ikke bare en by utfordring men en vel så stor utfordring i distriktene der bortfall av taxiløyver har hatt en veldig negativ utvikling de siste årene. Bortfall av taxiløyver gjør at flere områder mister 24timers tilbud og beredskap. Med muligheten for å annonsere privat kjøring på sosiale medier har de som kjører ulovlig og svart fått et effektivt verktøy. I andre land har dette blitt et stort problem for taxinæringen. Den danske Trafikstyrelsen anmeldte i juli Haxi, som driver såkalt "samkjøring" annonsert på sosiale medier, for brudd på den danske taxilovgivningen. Rogaland Taxi anmeldte også i 2013 et nettsted for pirattaxivirksomhet.
Under Norges Taxiforbund sine fagdager 29. og 30. oktober i Sandvika i år utrykte statssekretær i samferdselsdepartementet Bård Hoksrud klart og tydelig at å kjøre personer uten løyve er ulovlig. I tillegg kommer det forhold at dette også er en del av den svarte økonomien. Disse lovbruddene har dessverre fått lav prioritet fra politiets side.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Taxinæringen er en viktig premiss for en velfungerende og sikker samferdsel. Taxinæringen er også en viktig beredskapsaktør for bl.a. transport av personer som har spesielle behov. Bruk av pirattaxi undergraver den lovlydige næringen, og er således problematisk på flere måter. Kunder som benytter seg av pirattaxier underbygger svart økonomi. Kundene har heller ingen sikkerhet for at kjøretøyet som benyttes holder forsvarlig standard. Ei heller kan man stole på at sjåføren ikke kjører i påvirket tilstand eller bryter andre vilkår for å inneha kjøreseddel. Kunden løper dessuten en risiko for å bli utsatt for overgrep og annen kriminalitet.
Yrkestransportloven er veg- og transportmyndighetenes ansvar, mens den strafferettslige oppfølgning etter overtredelser av lovverket tilligger politiet.
Pirattaxikjøring hvor en person driver med persontransport mot vederlag uten drosjeløyve, er ulovlig etter yrkestransportlovens § 4, og kan straffes med bøter. Inntekter fra pirattaxikjøring anses også å være skattepliktig skal oppgis til skatteetaten. Unnlatelse av å oppgi inntektene er straffbare etter ligningsloven § 12-1. Pirattaxikjøring kan også få konsekvenser for vedkommende sjåførs førerkort, og politiet kan også nedlegge kjøreforbud.
Jeg forventer at de lokale politimyndighetene prioriterer bekjempelse av disse lovbruddene i sitt daglige operative arbeid.
Formidling av løyvepliktig persontransport mot vederlag må skje gjennom en drosjesentral som er godkjent av løyvemyndigheten (fylkeskommunen). Det bør her nevnes at formidling av eventuell lovstridig persontransport vil kunne medføre medvirkningsansvar for formidleren etter yrkestransportloven § 41 til sjåførenes lovbrudd. Videre vil slik formidling av persontransport mot vederlag være selvstendig næringsvirksomhet som krever registrering av virksomheten i foretaksregisteret, føring av regnskap, samt oppfyllelse av oppgavepliktene overfor det offentlige og betaling av skatter og avgifter.
Jeg er kjent med at Taxiforbundet har anmeldt virksomheten som drives under navnet HAXI til Rogaland politidistrikt for formidling av ulovlig persontransport. Saken er etter det opplyste ikke avgjort ennå. Inntil videre må vi avvente påtalemyndighetens - eventuelt domstolens vurdering av om selskapet driver ulovlig virksomhet - eventuelt om det har medvirket til lovstridig taxikjøring.