Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:218 (2014-2015)
Innlevert: 13.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 25.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Jeg har fått informasjon om at personer som har fått avdekket displassert menisk i kjeveleddet får avslag på søknad om behandling i utlandet.
Kan statsråden gi en faglig begrunnelse for hvorfor disse søknadene om behandling avslås?

Begrunnelse

Problemer i kjeveledd er den nest hyppigste årsak til smerte i ansiktsregionen. Noen som opplever kjevesmerter får avdekket at menisken i kjeveleddet har forflyttet seg.
Etter det jeg er kjent med har ikke Norge kompetanse på kirurgisk inngrep for å rette opp i displassert menisk i kjeveleddet. Jeg har fått informasjon om at Utenlandskontoret avslår søknader om kirurgisk replassering av menisk, også der hvor man har forsøkt helsetjenestens anbefalinger om konservativ behandling før man søker utenlandsbehandling.
Jeg er kjent med at USA har leger som har spesialisert seg innen dette området. I Norge tilbys det konservativ behandling, blant annet behandling for å påvirke muskulaturen i kjeveleddet. Noen oppnår god virkning av denne behandlingen, mens noen gjør det ikke.
I følge internasjonalt anerkjente universitetsklinikker, som for eksempel Mayo-klinikken i USA, er kirurgisk replassering av menisk en internasjonalt akseptert metode for å behandle displassert menisk når konservativ behandling ikke har gitt tilfredsstillende resultat. Mayo-klinikkens prosedyrer sier blant annet at

"Disk repositioning is a common surgery to realign the cartilage disk inside the TMJ if it has slipped out of place".

Videre står det at:

"The surgeon makes a small incision in your jaw and moves the disk back into position, and, if necessary, repair the ligament"

I henhold til Kunnskapssenterets Kunnskapsoppsummering (2013) er dette en internasjonalt akseptert metode for å behandle displassert menisk i kjeveleddet.
Pasienter som søker om å få innvilget behandling i utlandet opplever at de ikke får hverken en tilstrekkelig individuell vurdering eller en faglig begrunnelse for sine avslag. Kan statsråden opplyse saken og gi en redegjørelse for hvorfor Norge avslår søknader om utenlandsbehandling for både diagnostisering av kjeveledd og for kirurgisk behandling av displassert menisk i kjeveleddet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortingsrepresentant Kjønaas Kjos ber om en faglig begrunnelse for hvorfor pasienter som har fått avdekket displassert menisk i kjeveleddet, får avslag på søknad om behandling i utlandet.
Det er utenlandskontorene i de regionale helseforetakene som behandler søknader om behandling i utlandet når en pasient mener det ikke finnes et adekvat tilbud i Norge. Som statsråd har ikke jeg kunnskap om de enkelte sakene som behandles ved utenlandskontorene og de begrunnelsene som ligger til grunn for et avslag.
Dersom pasientene ikke er enig i vedtaket som fattes av utlandskontorene, kan pasienten klage til Klagenemnda for behandling i utlandet. Vedtak herfra kan bringes videre inn for domstolene.
Jeg vil avslutningsvis understreke at jeg er opptatt av at pasienter med kjeveleddsproblemer får et godt tilbud i helsetjenesten. Tilbudet var lenge for fragmentert og preget av lite tverrfaglighet og samhandling. Utredningstilbudet som er etablert i Helse Bergen HF er satt sammen med god og solid tverrfaglig kompetanse, og er et viktig bidrag for å sikre et bedre tilbud til disse pasientene.