Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:222 (2014-2015)
Innlevert: 14.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 20.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): På hvilken måte vil utenriksministeren følge opp Israels utestengelse av den norske legen Mads Gilbert fra Gaza, vil ministeren selv ta en rolle og protestere kraftig på vegne av Norge mot at palestinerne på denne måten nektes helsehjelpen og ytringsfriheten Mads Gilbert representerer?

Begrunnelse

14. november meldte norske medier at Klinikkoverlege/professor dr.med. Mads Gilbert er permanent utestengt fra Gaza av israelske myndigheter. Gilbert har i mange år gjort en stor medisinsk innsats for det palestinske folket. Gilbert har brukt sin ytringsfrihet aktivt for å sette lys på konsekvensene av okkupasjonen og sivilbefolkningens lidelser i krig. Norske myndigheter oppgir å ha bedt israelske myndigheter omgjøre beslutningen.
I sitt svar til meg 12.08.2014 på spørsmål om å tilby overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling, skrev utenriksministeren blant annet:

«Utenriksdepartementet har besluttet å bevilge 10 millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjoners evne til å behandle flere sårete. Regjeringen har i tillegg bevilget 30 millioner kroner i ekstraordinær humanitær innsats på Gazastripen i juli. Disse midlene har i hovedsak gått til akutt medisinsk hjelp gjennom organisasjoner som WHO, Norwac og Røde Kors som vi har et langsiktig samarbeid med. Norske humanitære midler har også bidratt til WHOs evakueringsarbeid. Totalt har Norge bidratt med 160 millioner kroner til humanitær bistand i år. Vi vurderer løpende å øke denne innsatsen. En betydelig del av den humanitære støtten til Palestina har over flere år gått til å bygge kapasitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Total bistand til Palestina, inkludert støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er planlagt til ca. 800 millioner kroner i 2014.»

Gitt Norges involvering og engasjement over mange år er det naturlig at Norge på en kraftfull måte gjør sin mening hørt i saken om utestengelse av Mads Gilbert. Norge kan ikke akseptere at det internasjonale samfunnet på denne måten hindres i sitt arbeid med å gi den palestinske befolkningen svært nødvendig helsehjelp. Mads Gilberts utestengelse er bare et symptom på at palestinerne over år har blitt nektet nødvendig helsehjelp, noe som er dokumentert gjentatte ganger av ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Dette er en viktig prinsippsak som angår alt helsepersonells rett til å utøve helsehjelp og å ha ytringsfrihet i konfliktområder. Israel oppgir sikkerhetsgrunner for å utestenge Gilbert, en slik begrunnelse er uakseptabel.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norske myndigheter er svært opptatt av at det ikke legges hindringer i veien for humanitært hjelpearbeid i konfliktområder. Mads Gilbert er nå forhindret fra å fortsette sitt arbeid i Gaza som følge av at han er nektet innreise.
Gilbert tok selv kontakt med den norske ambassaden i Tel Aviv da han ble nektet innreise. Ambassaden fulgte opp saken i forståelse med Gilbert. Ambassaden kontaktet det israelske forvaltningsorganet for de okkuperte palestinske områdene. Der ble det opplyst at beslutningen var sikkerhetsmessig begrunnet, uten at det ble gitt noen ytterligere forklaring.
Utenriksdepartementet tok igjen opp saken med israelske myndigheter på embetsnivå 29. oktober, og fulgte opp saken på politisk nivå med Israels ambassadør i Oslo 14. november.
Utenriksdepartementet har gitt uttrykk for at vi stiller oss uforstående til avgjørelsen, og at vi håper det er mulig å løse saken, slik at Gilbert kan gjenoppta sitt arbeid på Gaza så snart som mulig. Det er vår forståelse nå at avgjørelsen er midlertidig og situasjonsbetinget.