Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:224 (2014-2015)
Innlevert: 14.11.2014
Sendt: 14.11.2014
Besvart: 21.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Rapporten "Etterforskning i politiet 2013" gir en beskrivelse av etterforskningssituasjonen i politiet og anbefaler aktuelle tiltak.
Hvilke tiltak vurderer statsråden å være aktuelle og påkrevd for å oppnå gode og stabile etterforskningsmiljø, og hvilken fremdrift ser en for seg i implementeringen av tiltakene?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg vil innledningsvis vise til skriftlig spørsmål nr. 122 og mitt svar datert 4. november d.å. Her beskrives tiltak som på sikt er egnet til å løfte etterforskningsfaget i politiet og skape grunnlag for en bedre straffesaksbehandling.
Rapporten «Etterforskning i politiet 2013» er treffende når den peker på en rekke forhold det er nødvendig å forbedre. Å sikre gode og stabile etterforskningsmiljøer er helt sentralt både for å sikre kvalitet og effektivitet i straffesaksarbeidet.
Det spørres om hvilke tiltak jeg vurderer som aktuelle og påkrevd. Til det vil jeg svare at mitt utgangspunkt er at etterforskningsfaget må få en styrket og langt mer attraktiv posisjon i politiet enn det har i dag. Her er det åpenbart flere faktorer som spiller inn. Avlønning, arbeidsforhold, karriereutvikling, tilgang på moderne teknologiske hjelpemidler, tilstrekkelig bemanning og tilrettelegging for utvikling av kompetanse hører hjemme her. Jeg vil stille krav og klare forventninger til at effektive tiltak skal iverksettes for å sikre gode og stabile etterforskningsmiljø. Det må være politidirektørens og riksadvokatens ansvar å beslutte virkemidler og dimensjoneringen av disse. Jeg mener vi som politikere må være forsiktige med å styre virkemiddelbruken. Da vil vi lett kunne skape uklarhet rundt styrings- og ansvarsforholdene.
Det vil ta noe ulik tid å iverksette de nødvendige forbedringene, og noe av dette arbeidet vil falle sammen med implementering av de kommende strukturendringene som politiet nå står foran. Men det er også tiltak som kan iverksettes raskt. Jeg forventer at det vil skje. Det har jeg formidlet til politidirektøren og riksadvokaten.